مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

لیزین (%) ۹۸/۰ ۹۸/۰ ۹۸/۰ ۹۸/۰ متیونینوسیستین (%) ۶۸/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰ ۶۸/۰ ترئونین (%) ۶۹/۰ ۶۹/۰ ۶۹/۰ ۶۹/۰ *هر کیلوگرم مکمل ویتامینی مورداستفاده تأمین‌کننده موارد زیر بود:۳۶۰۰۰۰۰ واحد بینالمللی ویتامین A، ۸۰۰۰۰۰ واحد بینالمللی ویتامین ۳D، ۷۲۰۰ واحد بین المللی ویتامین E، ۸۰۰ میلیگرم ویتامین ۳K، ۷۲۰ میلیگرم ویتامین ۱B، ۲۶۴۰ میلیگرم ویتامین ۲B، ۴۰۰۰ میلیگرم ویتامین ۳B، ۱۲۰۰۰ […]