دارد. یکی دیگر از نکات جالب خصوصی‌سازی تلویزیون در اندونزی این است که با وجود پخش تبلیغات دولت، ماهیانه 300 Read More

دارد. یکی دیگر از نکات جالب خصوصی‌سازی تلویزیون در اندونزی این است که با وجود پخش تبلیغات دولت، ماهیانه 300 Read More

ر‌ادیو و تلویزیون‌ در ‌ایر‌ان‌ که برای وز‌ارت‌ فر‌هنگ‌ و ‌ارشاد ‌اسلامی‌ انجام شده است ، به این نتیجه رسیده Read More

ر‌ادیو و تلویزیون‌ در ‌ایر‌ان‌ که برای وز‌ارت‌ فر‌هنگ‌ و ‌ارشاد ‌اسلامی‌ انجام شده است ، به این نتیجه رسیده Read More

فهرست مطالبفصل اول کلیات و مقدمه 1بیان مساله 22-1- ضرورت موضوع 31-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای Read More

فهرست مطالبفصل اول کلیات و مقدمه 1بیان مساله 22-1- ضرورت موضوع 31-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای Read More