آن براقشار مختلف مردم را نیز به همراه خواهد داشت. (جلالی, 1390) ماتریس نظریههای مربوط به رقابتنام نظریه و ارائه‌کنندگان Read More

آن براقشار مختلف مردم را نیز به همراه خواهد داشت. (جلالی, 1390) ماتریس نظریههای مربوط به رقابتنام نظریه و ارائه‌کنندگان Read More

که هدف از آن اعمال، برقراری ارتباط و درگیری با مخاطبین هدف است و به‌منظور تأمین منافع بلندمدت، در بازه Read More

که هدف از آن اعمال، برقراری ارتباط و درگیری با مخاطبین هدف است و به‌منظور تأمین منافع بلندمدت، در بازه Read More

با عنوان مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای بنیان گذاشته شد. این مرکز در واقع از ارتقای اداره کل اطلاعات و Read More

با عنوان مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای بنیان گذاشته شد. این مرکز در واقع از ارتقای اداره کل اطلاعات و Read More

رسانه را بیش از پیش با یکدیگر هماهنگ کند. (طباخی ممقانی، 1390، ص 66)به این ترتیب، کشورهایی که دارای تکنولوژیهای Read More

رسانه را بیش از پیش با یکدیگر هماهنگ کند. (طباخی ممقانی، 1390، ص 66)به این ترتیب، کشورهایی که دارای تکنولوژیهای Read More

به انجام هر چه بهتر آن میکند. امروزه مفاهیم جدیدی از جمله ویزای الکترونیک، کنسولگری الکترونیک و سفارتخانه مجازی، معنی Read More

به انجام هر چه بهتر آن میکند. امروزه مفاهیم جدیدی از جمله ویزای الکترونیک، کنسولگری الکترونیک و سفارتخانه مجازی، معنی Read More

1 – 4 – 3 – 5 شباهتها و تفاوتهای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگیبسیاری معتقدند دیپلماسی فرهنگی، یکی از Read More

1 – 4 – 3 – 5 شباهتها و تفاوتهای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگیبسیاری معتقدند دیپلماسی فرهنگی، یکی از Read More

دکتر سلیمی معتقد است اصطلاح «دیپلماسی شهری»97 که با دیپلماسی شهروندی همپوشانیهایی دارد، برای اطلاق به همکاری متقابل شهرها مانند Read More

دکتر سلیمی معتقد است اصطلاح «دیپلماسی شهری»97 که با دیپلماسی شهروندی همپوشانیهایی دارد، برای اطلاق به همکاری متقابل شهرها مانند Read More