بخشش، ابراء، دین، مستنبطات، اسقاط

ل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………591-6-2-5-1.موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………..601-6-2-5-2.شرایط و آثار تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..601-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..601-6-2-6-1. اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..611-6-2-6-2.اثر تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..611-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………621-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….631-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63 1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64فصل دوم:

Read more

پیشگفتار: در رویارویی با متون ادبی کهن، همواره نکته‌ای سد راه دستیابی به فهم بوده است و آن نکته فاصلۀ زمانی است. یعنی آن شکاف

Read more