bookmark_borderدشمن، آرایش، رسانه‌ای، رقابت، نظامی

رشد و بهرهوری می‌رساند. این اوج اعتلا نیز با معیارهای پارادایم ما باید در نظر گرفته شود. که در اسلام با مفهوم رشد و علو در نظر گرفته میشود. اما برای رسیدن به مخاطبی که به حد انسان... ادامه