برای مثال، ریشه درختى را مى‏بینیم که براى به دست آوردن غذا و نیرو، به طور دائم در حال فعالیت و حرکت است، و اگر

Read more

4) زنان عادیهر گروه خود دارای دسته بندی های مخصوص به خود است که در زیر، آنها را بر می شماریم:1) مردان درباری و وابسته

Read more

گفتم:”مادر…او را کباب کردید”…آن وقت خوابم…خوابم می برد”.(ص،1380: 206-207داستان سراسرحادثه) “آن وقت بغلش کردید و گفتید”جونم”.خیلی مکش مرگ ما گفتی،گفتی”جو…نم”بعدش او دست انداخت گردنتان،خیلی خودمانی

Read more