bookmark_borderکنوانسیون، حقوق، فلات، قاره، میادین

یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین... ادامه

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112... ادامه

bookmark_borderعدالت، کیفری، حقوق، مجازات، تعهد

از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد. اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛... ادامه

bookmark_borderعدالت، حقوق، انتقالی، کیفری، صلح

بود که صلح به خودی خود در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می شود. گرچه اهداف مختلف و متنوّعی برای حقوق بین الملل کیفری ذکر شده، اما با یک بررسی از این اهداف درک می شود که تمامی آن ها به... ادامه

مبحث اول : نظریه های رایج مجازات حقوقدانانی که در این دسته قرار می گیرند، معتقدند که شروع کار محاکم بین المللی از زمان ارتکاب جرایم بین المللی در مناطق درگیر است، بنابراین آن ها در... ادامه

bookmark_borderحقوق، قربانیان، کیفری، تعقیب، عدالت

ن المللی باید با حق قربانیان بر اجرای عدالت کیفری انطباق داشته باشد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، حق بر عدالت قربانیان جرایم بین المللی است.آن چه که در... ادامه

bookmark_borderحقوق، دولتها، حفاظت، ساختارهای، معاهدات

غیررسمی را بر تصمیمات نهایی دست کم گرفت، اما این موارد در درجه دوم اهمیت قرار دارند، در حالی که مساله اساسی آن است که چگونه می توان نهادها و تدابیر بین المللی دموکراتیک تر داشت. در... ادامه

bookmark_borderحقوق، صلاحیت، جرایم، اساسنامه، دادگاه

این تقابل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست بیش از سایر حوزه ها مشاهده و در عمل از ضمانت اجرایی این حقوق کاسته است . فقدان سازوکارهای مناسب برای قانونگذاری عام در این حوزه و انعقاد... ادامه

در راستای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می توان به ماده ۶ کنوانسیون هلسینکی (۲۲ مارس ۱۹۷۴) راجع به حمایت از دریای بالتیک، پروتکل آتن (۱۶ می ۱۹۸۰) الحاقی به کنوانسیون... ادامه

bookmark_borderحکمرانی، ، حکومت، مکانیسم‌های، آن‌ها

خوب شهری مفهوم حکمرانی7، مفهوم جدیدی نیست. قدمت آن به قدمت تاریخ تمدن بشری بر می‌گردد. این اصطلاح از لغت یونانیKybernan و Kybernetes گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا... ادامه