کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامهریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع Read More

کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامهریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع Read More

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد [ جُ Read More

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد [ جُ Read More