– چون تا حالا پیش نیامده نمی دونم. ولی فکر کنم اگر دامن بپوشم ولی زیرش جوراب نپوشم بهم تذکر Read More

– چون تا حالا پیش نیامده نمی دونم. ولی فکر کنم اگر دامن بپوشم ولی زیرش جوراب نپوشم بهم تذکر Read More