هنگام تنظیم واجرای مقررات داخلی شان ملزم می کنند.نظامهای طبقه بندی مخاطب وهشدار دهی وآگاه سازی آنان رایج ترین اقدامات Read More

هنگام تنظیم واجرای مقررات داخلی شان ملزم می کنند.نظامهای طبقه بندی مخاطب وهشدار دهی وآگاه سازی آنان رایج ترین اقدامات Read More

دارد. یکی دیگر از نکات جالب خصوصی‌سازی تلویزیون در اندونزی این است که با وجود پخش تبلیغات دولت، ماهیانه 300 Read More

دارد. یکی دیگر از نکات جالب خصوصی‌سازی تلویزیون در اندونزی این است که با وجود پخش تبلیغات دولت، ماهیانه 300 Read More

برنامه‌های اطلاعاتی و کانال ویژه جوانان.وضعیت خصوصیسازی تلویزیون فرانسهاز سال 1986 دولت برنامههای خود را در زمینه تغییر مقررات سیستم Read More

برنامه‌های اطلاعاتی و کانال ویژه جوانان.وضعیت خصوصیسازی تلویزیون فرانسهاز سال 1986 دولت برنامههای خود را در زمینه تغییر مقررات سیستم Read More

این روند، خطر فوری برای فرهنگ‌های محلی نیست. چرا که اولاً مطالعات و تحلیل‌های بحرانی آثار رسانه‌ها بر فرهنگ نشان Read More

این روند، خطر فوری برای فرهنگ‌های محلی نیست. چرا که اولاً مطالعات و تحلیل‌های بحرانی آثار رسانه‌ها بر فرهنگ نشان Read More

تنها در شرایطی ممکن است که رسانه ها از حداقل استقلال حرفه ای و مالکیتی برخوردار باشند.در جوامع امروزی، انتشار Read More

تنها در شرایطی ممکن است که رسانه ها از حداقل استقلال حرفه ای و مالکیتی برخوردار باشند.در جوامع امروزی، انتشار Read More

ر‌ادیو و تلویزیون‌ در ‌ایر‌ان‌ که برای وز‌ارت‌ فر‌هنگ‌ و ‌ارشاد ‌اسلامی‌ انجام شده است ، به این نتیجه رسیده Read More

ر‌ادیو و تلویزیون‌ در ‌ایر‌ان‌ که برای وز‌ارت‌ فر‌هنگ‌ و ‌ارشاد ‌اسلامی‌ انجام شده است ، به این نتیجه رسیده Read More

به فراگیرشدن ناهنجاری در جامعه می انجامد.در صورتی که روند افزایش مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای که درسال گذشته هشت درصد افزایش Read More

به فراگیرشدن ناهنجاری در جامعه می انجامد.در صورتی که روند افزایش مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای که درسال گذشته هشت درصد افزایش Read More

ایجابی، فاقد خصیصه ایجاد همبستگی در بین بخش‌های مختلف جامعه است”(اردستانی،1383،56).جمع بندی مشکلات صداوسیماحسینی پاکدهی در تحقیق خود نموداری از Read More

ایجابی، فاقد خصیصه ایجاد همبستگی در بین بخش‌های مختلف جامعه است”(اردستانی،1383،56).جمع بندی مشکلات صداوسیماحسینی پاکدهی در تحقیق خود نموداری از Read More

فهرست مطالبفصل اول کلیات و مقدمه 1بیان مساله 22-1- ضرورت موضوع 31-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای Read More

فهرست مطالبفصل اول کلیات و مقدمه 1بیان مساله 22-1- ضرورت موضوع 31-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای Read More