سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه […]

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

: توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . […]

ماهیت مجازات های تکمیلی

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری                         34 بنداول: تعریف واکنش های کیفری                                     35 بند دوم: انواع واکنش های کیفری                                                37 گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری     43 بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی                          44 بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص                           45 بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با […]