ش. بهمن ۵ام, ۱۳۹۸

تعامل

...........................................................................................................171 د. انواع شورا در قانون اساسی ..................................................................................................172 ت. شورای اسلامی شهر ............................................................................................................173 گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر...

فهرست مطالبعنوان ................................................................................................................................................. صفحه فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق الف. بیان مسئله ...............................................................................................................................2 ب. پیشینه موضوع و ضرورت انجام...