و جسمی انسان‌ها، به ویژه عهده‌دار بودن مستقیم تربیت فیزیکی تربیت‌شوندگان را در بر‌نمیگیرد؛ شاید به همین دلیل قرآن کریم، Read More

و جسمی انسان‌ها، به ویژه عهده‌دار بودن مستقیم تربیت فیزیکی تربیت‌شوندگان را در بر‌نمیگیرد؛ شاید به همین دلیل قرآن کریم، Read More

جهان بینی مشخصی بوده و بر اساس مبانی، اهداف، و ارزش های خاصی ارائه می‌شود؛ بنابر این ناظر به بایدهاست؛ Read More

جهان بینی مشخصی بوده و بر اساس مبانی، اهداف، و ارزش های خاصی ارائه می‌شود؛ بنابر این ناظر به بایدهاست؛ Read More

فهرست مطالبمقدمه………… 1فصل اول:. 3کلیات پژوهش 3بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….4اهمیّت و ضرورت پژوهش 6سؤال‌های پژوهش 6سؤال اصلی 6سؤال‌های فرعی 6فرضیه‌های پژوهش Read More

فهرست مطالبمقدمه………… 1فصل اول:. 3کلیات پژوهش 3بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….4اهمیّت و ضرورت پژوهش 6سؤال‌های پژوهش 6سؤال اصلی 6سؤال‌های فرعی 6فرضیه‌های پژوهش Read More

ف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر Read More

ف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر Read More

ف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر Read More

ف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر Read More

دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک Read More

دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک Read More

جوامع گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر از تخلف بری باشد . Read More

جوامع گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر از تخلف بری باشد . Read More