bookmark_borderمصدق، -، ، شاه، مجلس

آینده بهوجود بیاورید. محمد مصدق در سال 1261 هجری شمسی در تهران بهدنیا آمد، در یک خانواده اشرافی. اما او به‌دوراز طبقه و جایگاه طبقاتی‌اش خودش را در بطن مردم جست. عبدالعلی بازرگان،... ادامه