مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

سطح احتمال ۳۶/۰ ۴۴/۰ ۳۵/۰ SEM ۸۹/۲ ۰۰۹/۱۷۰ ۱۷/۰ تاکنون آزمایشی بر روی اثر نانوزئولیت بر میزان ترکیب لاشه مشاهده نشده است و تنها مطالعه انجام شده، بررسی آن بر روی جیره حاوی آفلاتوکسین و تاثیر آن بر جوجه‌گوشتی است. شبانی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند که استفاده از آفلاتوکسین فاقد نانوزئولیت سبب کاهش معنی‌دار […]

تحقیق – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

۱۱-۳-۲ تجزیه و تخریب زباله‌های رادیواکتیو ناشی از آزمایش‌ها و حوادث هسته‌ایدر حادثه چرنوبیل که در سال ۱۹۸۶ در شوروی سابق به وقوع پیوست، نقش برجسته زئولیت‌ها و به‌خصوص نوع کلینوپتیلولیت در کاهش آلودگی هسته‌ای مشخص گردید. محققین دریافتند که استفاده از زئولیت در خاک‌های آلوده، جذب و تثبیت Cs رادیواکتیو را به میزان زیادی […]