bookmark_borderمعاهده، NPT، امنیت، منشور، موافقت

چهارچوب ارکان سازمان ملل متحد و یا زیر نظر سازمان ملل متحد نیست. اگر چه این دو نهاد در برخی جهات با یکدیگر همکاری می کنند407 اما آنها به طور کامل مستقل هستند و اینکه هیچکدام حق اعمال... ادامه

bookmark_borderامنیت، آژانس، موافقت، صلاحیت، پادمان

ا بیان می دارد- از جمله “ضمانت” یا “تضمین” و یا عبارت “مسئولیت انجام و تامین اهداف کوتاه مدت متقابل…” و نیز عبارت “آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌مسئولیت تأیید... ادامه

bookmark_borderامنیت، متخلفانه، تعهدات، منشور، اتحادیه

شورای امنیت علیه ایران بکار برد. از طرفی قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت مکانیسمی برای حل و اختلافات راجع به عدم اجرای قطعنامه از سوی ایران مقرر داشته است.654ب) اینکه دولتی متضرر شود استناد... ادامه

نتیجه گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006، 4 دور تحریم علیه ایران اعمال کرد و به موجب آن علیه اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران، و نیز کالاهای کاربردی در صنعت هسته... ادامه

bookmark_border، جنایی، سیاست، در‌این، سیاستگذاری

و آن جامعه را تولید کند در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود تأسیس و تکوین و کارکرد “مراکز... ادامه

bookmark_borderسیاست، بومیسازی، جنایی، بومی، در‌ایران

خورد گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی مهم‌ترین رسالت علوم انسانی، سیاستگذاری کلان در جامعه است و سیاست‌گذاری درباره‌ی علوم انسانی یعنی... ادامه

bookmark_borderسیاست، جنایی، بومیسازی، -، تطبیقی

مجرمانه بهرهمند میگردد‌این تعامل بین سیاست جنایی و همینطور دیگر شعبههای علوم جنایی با جرمشناسی تطبیقی، با رشد پدیده جهانی شدن که به نزدیک شدن بیش از پیش عناصر متدولوژیهای پژوهشی... ادامه

bookmark_borderسیاست، جنایی، بومی، -، حقوقی

اندیشه، روی داده است، ولی‌این زوال و انحطاطها تقریباً حاشیهای و جنبی بودند و گذشته از‌این، چنان به سرعت حضور معنوی سنت، آنها را در خود فرو میبُرد که به هیچ وجه وسعت و دامنه آنها با... ادامه

bookmark_borderسیاست، جنایی، فقه، -، فقهی

صاحبان‌این گفتمانهاست60 برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانستهاند61 و واقعاً همین نوع دیدگاههاست که... ادامه

bookmark_borderسیاست، جنایی، حقوق، -، کیفری

کشور ما در بحث از معیارهای مداخله کیفری در شئون ملت، اولاً معیار مصالح خمسه و ثانیاً معیار حفظ مصلحت عمومی است در توضیح دو معیار مذکور به زبان شفاف و به تعبیر حقوقیِ مستند، معیار... ادامه