دست اول معروف شیعه و اهل سنت74 نقل شده است به طوری که هیچ تردیدی در صدور آن از پیامبر Read More

دست اول معروف شیعه و اهل سنت74 نقل شده است به طوری که هیچ تردیدی در صدور آن از پیامبر Read More

زمانی مردم پیشوایی دارند که در برابر دستورات او مسئولیت دارند.یا از او اطاعت نموده و یا سرپیچی میکنند.اطاعت و Read More

زمانی مردم پیشوایی دارند که در برابر دستورات او مسئولیت دارند.یا از او اطاعت نموده و یا سرپیچی میکنند.اطاعت و Read More