شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی […]

ماهیت مجازات های تکمیلی

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری                         34 بنداول: تعریف واکنش های کیفری                                     35 بند دوم: انواع واکنش های کیفری                                                37 گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری     43 بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی                          44 بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص                           45 بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با […]