چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. Read More

چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. Read More

عملکرد هماهنگ، دستیابی مطلوبی به اهداف داشته باشند. این تعریف به ارزش های مشترک همه شبکه های اجتماعی یعنی اعتماد، Read More

عملکرد هماهنگ، دستیابی مطلوبی به اهداف داشته باشند. این تعریف به ارزش های مشترک همه شبکه های اجتماعی یعنی اعتماد، Read More

«حجیّت گواهیِ اخلاقیِ دیگری برای من را حکم وجدان مدارانه‌ی من به این موجه می‌کند که اگر باوری داشته باشم Read More

«حجیّت گواهیِ اخلاقیِ دیگری برای من را حکم وجدان مدارانه‌ی من به این موجه می‌کند که اگر باوری داشته باشم Read More

قرینه‌ای است که می‌توان آن را با دیگران، حتی کسانی که مخاطب اولیه‌ی گواهی نبوده‌اند، در میان گذاشت. اما افزون Read More

قرینه‌ای است که می‌توان آن را با دیگران، حتی کسانی که مخاطب اولیه‌ی گواهی نبوده‌اند، در میان گذاشت. اما افزون Read More

در اختیار و ضبط و مهار اویند. به نظر او، باور امری متفاوت با «درد» یا «فکر گذرا» است و Read More

در اختیار و ضبط و مهار اویند. به نظر او، باور امری متفاوت با «درد» یا «فکر گذرا» است و Read More

مطلوب است نظر دارند و به‌یقین، امور مطلوب و نامطلوب از هم متمایزند اما اینکه فاعل چیزی را مطلوب می‌پندارد Read More

مطلوب است نظر دارند و به‌یقین، امور مطلوب و نامطلوب از هم متمایزند اما اینکه فاعل چیزی را مطلوب می‌پندارد Read More

عاطفی و رفتاری، قابل اعتماد بدانیم که به خود اعتماد داریم. این اعتماد نیز همچون اعتماد به خود از مراتب Read More

عاطفی و رفتاری، قابل اعتماد بدانیم که به خود اعتماد داریم. این اعتماد نیز همچون اعتماد به خود از مراتب Read More

ر این، ظاهراً دیدگاه‌های فیلسوفان جدید، همچون لاک و دکارت، که آرائشان دستاویز سوءظن به قوای معرفتی دیگران، به‌ویژه مراجع Read More

ر این، ظاهراً دیدگاه‌های فیلسوفان جدید، همچون لاک و دکارت، که آرائشان دستاویز سوءظن به قوای معرفتی دیگران، به‌ویژه مراجع Read More

می‌کند. این ارزیابی نه فقط با واژگان خوب/ بد و درست/ نادرست بلکه با واژگانی غنی‌تر شکل می‌گیرد که می‌تواند Read More

می‌کند. این ارزیابی نه فقط با واژگان خوب/ بد و درست/ نادرست بلکه با واژگانی غنی‌تر شکل می‌گیرد که می‌تواند Read More

می‌دارد. از آنجا که پیروان بعدی خود تجربه‌ای مستقیم از تجربه‌ی وحیانیِ نخستین ندارند، سنّت در این صورت از انتقال Read More

می‌دارد. از آنجا که پیروان بعدی خود تجربه‌ای مستقیم از تجربه‌ی وحیانیِ نخستین ندارند، سنّت در این صورت از انتقال Read More

خودشان از اینکه عقلانیت چه هست و چه نیست اعتماد کنند. چنین دیدگاهی در مشکلات خودتک‌انگاری و سلطه‌جویی فرهنگی سهیم Read More

خودشان از اینکه عقلانیت چه هست و چه نیست اعتماد کنند. چنین دیدگاهی در مشکلات خودتک‌انگاری و سلطه‌جویی فرهنگی سهیم Read More