علمی : مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان …

نظیفی و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی میزان کلسیم جیره آزمایشی را با کم کردن میزان پودر صدف جیره به ۵/۰ درصد، که این در مقایسه با میزان کلسیم مورد نیاز جوجه‌گوشتی که ۱ درصد می‌باشد بسیار کمتر است، اما در جیره آزمایشی از ۳ نوع زئولیت استفاده کردند که از دو نوع اول ۲ درصد […]

فایل – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، …

آفلاتوکسین[۱۴] عمدتاً توسط قارچ آسپرجیلوس فلاویس[۱۵] و بیشتر در خوراک‌ها در محیط‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری تولید می‌شود. تاکنون ۱۷ نوع مختلف آفلاتوکسین شناسایی شده است که در بین آن‌ها نوع B1، B2، G1، G2 بیشتر مشاهده شده و سمی‌ترین نوع آن B1 است، که سرطان‌زا می‌باشد (فیلیپس و همکاران[۱۶]، ۱۹۹۵، صفامهر و شیوازاد، ۱۳۸۵، عظیمی و همکاران، ۱۳۹۱ و […]