چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. Read More

چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. Read More

فضایل کمتر از، مثلاً، ارادی بودنِ شفقت، سخاوت و فضیلتِ مقابلِ حسد باشد… ]اما[ آیا غلبه بر عادت پیش‌داوری عقلانی Read More

فضایل کمتر از، مثلاً، ارادی بودنِ شفقت، سخاوت و فضیلتِ مقابلِ حسد باشد… ]اما[ آیا غلبه بر عادت پیش‌داوری عقلانی Read More

«غایت معرفت‌شناسی سنّتی و قدیمی آن بود که علم طبیعی را شامل گردد اما معرفت‌شناسی نوین، با نظام جدیدی که Read More

«غایت معرفت‌شناسی سنّتی و قدیمی آن بود که علم طبیعی را شامل گردد اما معرفت‌شناسی نوین، با نظام جدیدی که Read More