bookmark_borderآلمان، رضاشاه، بریتانیا، انگلیس، انگلستان

انگلیسی رضاشاه در ایران تا بازخورد حضور نیروهای ارتش بریتانیا در ایران:ماخودمان او را آوردیم و خودمان او را برکنار کردیم him, We took him We brought “”سخنان چرچیل در مورد رضاشاه پهلوی در... ادامه