آنکه خبرنگاری که درون صحنه و میدان درگیر است، از حیث محتوا تأمین شود و او را به لحاظ محتوا Read More

آنکه خبرنگاری که درون صحنه و میدان درگیر است، از حیث محتوا تأمین شود و او را به لحاظ محتوا Read More

نفوذ استفاده نماییم. این مشابه شرایط اقدام نامتقارن در نظامی‌گری است. مثال آن مشابه عضوگیری‌هایی است که توسط گروههای تکفیری، Read More

نفوذ استفاده نماییم. این مشابه شرایط اقدام نامتقارن در نظامی‌گری است. مثال آن مشابه عضوگیری‌هایی است که توسط گروههای تکفیری، Read More

این کارشناسان،‌ در آرایش رسانهای حوزههایی وجود دارد که در تقابل با دشمن، امکان ورود ما به آن حوزهها محدود Read More

این کارشناسان،‌ در آرایش رسانهای حوزههایی وجود دارد که در تقابل با دشمن، امکان ورود ما به آن حوزهها محدود Read More

مهدوی باید چه ویژگی داشته باشد؟ تجربه 36 ساله رسانه ملی نشان می‌دهد که در فضای جهانی هرجا که به Read More

مهدوی باید چه ویژگی داشته باشد؟ تجربه 36 ساله رسانه ملی نشان می‌دهد که در فضای جهانی هرجا که به Read More

است. یعنی هرکس خواست به ساده‌ترین شکل و از طریق هر رسانه‌ای به شما دسترسی بیابد و ما نیز به Read More

است. یعنی هرکس خواست به ساده‌ترین شکل و از طریق هر رسانه‌ای به شما دسترسی بیابد و ما نیز به Read More

اطمینانپذیری نیز با ثبت و ضبط تمامی جزییات پژوهش و یادداشتبرداری در تمامی گامهای پژوهش؛ و همچنین تأییدپذیری با مستندسازی Read More

اطمینانپذیری نیز با ثبت و ضبط تمامی جزییات پژوهش و یادداشتبرداری در تمامی گامهای پژوهش؛ و همچنین تأییدپذیری با مستندسازی Read More