bookmark_borderآرایش، رسانه‌ای، رسانهای، رسانه‌های،

آنکه خبرنگاری که درون صحنه و میدان درگیر است، از حیث محتوا تأمین شود و او را به لحاظ محتوا تأمین نمود. پس چینش رسانهها در نسبت و تناسب باهم و دیگری ایجاد زنجیره تأمین از گزاره‌های مهم... ادامه

bookmark_borderآرایش، رسانهای، رسانه‌ای، پارادایم، قالبهای

نفوذ استفاده نماییم. این مشابه شرایط اقدام نامتقارن در نظامی‌گری است. مثال آن مشابه عضوگیری‌هایی است که توسط گروههای تکفیری، القاعده و داعش است که از سراسر دنیا صورت میگیرد و... ادامه

bookmark_borderآرایش، رسانهای، رسانه‌ای، دشمن، مخاطب،

این کارشناسان،‌ در آرایش رسانهای حوزههایی وجود دارد که در تقابل با دشمن، امکان ورود ما به آن حوزهها محدود است، چراکه دشمن از غرایز حیوانی انسان‌ها و مخاطب برای جذب او استفاده میکند... ادامه

bookmark_borderآرایش، رسانه‌ای، رسانهای، برنامه‌ریزی، به‌صورت

مهدوی باید چه ویژگی داشته باشد؟ تجربه 36 ساله رسانه ملی نشان می‌دهد که در فضای جهانی هرجا که به زبان فطرت انسانی و جهانی، و اخلاق و پیامهای رشد انسان، سخن گفتهایم توانستهایم در عمق... ادامه

bookmark_borderآرایش، رسانه‌ای، رسانهای، برنامه‌ریزی،

است. یعنی هرکس خواست به ساده‌ترین شکل و از طریق هر رسانه‌ای به شما دسترسی بیابد و ما نیز به هر طریقی که خواستیم به مخاطب خاص خود دسترسی بیابیم.»135 دکتر داوود نعمتی انارکی مفهوم... ادامه

bookmark_borderآرایش، رسانه‌ای، «آرایش، رسانه‌ای»، رقابت

اطمینانپذیری نیز با ثبت و ضبط تمامی جزییات پژوهش و یادداشتبرداری در تمامی گامهای پژوهش؛ و همچنین تأییدپذیری با مستندسازی و حفظ تمامی گامهای پژوهش و مستندات در فرایند پژوهش کنترل... ادامه