مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

غلام‌حسینی‌زهرایی و همکاران (۱۳۹۲) اعلام کرد که استفاده از نانوزئولیت نقره و زئولیت اثر معنی‌داری بر وزن نسبی اندام‌های داخلی مانند چربی‌محوطه بطنی، کبد، سنگدان و پیش معده نداشته است. شبانی و همکاران (۱۳۹۰) نیز گزارش کردند که استفاده از نانوزئولیت در تغذیه جوجه‌های گوشتی حاوی آفلاتوکسین تاثیر معنی‌داری بر میزان وزن چربی محوطه بطنی […]

مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

سطح احتمال ۳۶/۰ ۴۴/۰ ۳۵/۰ SEM ۸۹/۲ ۰۰۹/۱۷۰ ۱۷/۰ تاکنون آزمایشی بر روی اثر نانوزئولیت بر میزان ترکیب لاشه مشاهده نشده است و تنها مطالعه انجام شده، بررسی آن بر روی جیره حاوی آفلاتوکسین و تاثیر آن بر جوجه‌گوشتی است. شبانی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند که استفاده از آفلاتوکسین فاقد نانوزئولیت سبب کاهش معنی‌دار […]

مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

اکثر تحقیقات انجام گرفته بر روی اثرات بیولوژیکی نانونقره کاهش فعالیت‌های سلولی را به‌دلیل تخلیه گلوتاتیون، کم‌کاری میتوکندری و آسیب به غشای سلول‌ها گزارش کرده‌اند. در مطالعات انجام گرفته سمیت نانونقره بر لنفوسیت‌های بورس‌فابرسیوس، سلول‌های اسپرماتوگونی، سلول‌های نرواندوکرین تولیدکننده دوپامین، اپیتلیوم آلئول‌های تنفسی انسان، ماکروفاژهای آلئولی موش، فیبروبلاست‌ها، کاهش عملکرد دستگاه تنفس و اثر سمی […]