بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۶

در آئین بودایی این مسأله که اشیا از چه پیدا شدهاند و چه انگیزهای سبب ایجاد آنها شده است و یا هدف عالی خلقت و آفرینش چیست مطرح نشده است. در آئین بودا مهم این است که بین دو لحظهی گذرانی که آغاز و پایان جهان است یک دنیا رنج و ناکامی و تلخی را […]

پژوهش – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۷

که اهل دانش تو را شمرده؟برون رو از ره که روسیاهیبرو به هر گوشهای که خواهی!سوسمار بیچاره، گویی هزاران سکه از کف داده، شکست خورده و نالان، سرافکنده و خوار به خانهاش برگشت.[۱۳۶]این داستان دو منشأ مهم رنج انسان را بیان میکند: تمنا، آرزو، هوی و هوس و دیگری نادانی؛ این دو عاماً همواره از […]

متن کامل – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۹

داستان مشهور غازی که تخم طلایی میگذارد، مشابه با جاتکه پالی ۱۳۶ است، که مرد متوفّی در هیأت یک غاز با پرهای طلایی زاده میشود، او به خانه پیشین خویش نزد همسر و فرزندانش برمیگردد تا آن‌ها را از ادامهی زندگی بیهوده بازگرداند. غاز به خانوادهاش میگوید که آن‌ها میتوانند روزی یک پر طلایی از او بکنند و […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا

توجه قرار داده‌اند. در حوزه‌ی اخلاقی، هردو اهتمام به درد و رنج دیگران را بر درد و رنج خویش ارجح دانسته‌اند. در حوزه‌ی غایت شناسی درد و رنج، به نتایج مثبت کمال، طلب و تضرّع عنایت بیشتری نشان داده‌اند. و در نهایت در یک جمع بندی کلی چنین نتیجه گرفتهاند که عنایت و اتصال به […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۲

۴- نجات از رنجاصطلاح نجات شناسی (یا همان رستگاری شناسی)[۳۲] به معنای «آموزه‌ی نجات» یا به طور دقیقتر به معنای «راه نجات»، اشاره به این باور دارد که موجودات بشری با وضعیتی اسفبار دست به گریبانند و رنج می‌کشند، درعین حال، با تلاش خود یا به واسطه‌ی قدرتی الهی وضعیت بهتر و بهبودمندی به دست میآورند. […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۳

قسمت اعظم داستان‌های جاتکه در مورد زندگی اولیهی بوداست. بسیاری از این داستان‌ها در قالب حکایتهای اخلاقی حیوانات است که چیزهایی در مورد اخلاقیات به یکدیگر میآموزند، این حکایتها بی شباهت به حکایتهای آئسوپ[۸۰] نیستند. بسیاری از این داستان‌ها جذاب و شاد هستند، بسیاری نیز با بیانی شیرین در کتابهای کودکانه منتشر شده است. به هر حال، همه […]