1 فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376ص 192 قدیری Read More

1 فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376ص 192 قدیری Read More

– انواع تاخیرها در قراردادهای ساخت و ساز کارفرما جهت رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای یک پروژه ، موظف Read More

– انواع تاخیرها در قراردادهای ساخت و ساز کارفرما جهت رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای یک پروژه ، موظف Read More

سازوکار نظارت به دلخواه کارفرما تغییر می کند و استقلال دستگاه نظارت از تشکیلات کارفرما عملا منتفی است ، لذا Read More

سازوکار نظارت به دلخواه کارفرما تغییر می کند و استقلال دستگاه نظارت از تشکیلات کارفرما عملا منتفی است ، لذا Read More

تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند 2- در مورد پیمانهایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت Read More

تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند 2- در مورد پیمانهایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت Read More

قراردادهای مشاوره ای که قبل از تاریخ 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمه یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی Read More

قراردادهای مشاوره ای که قبل از تاریخ 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمه یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی Read More

پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان تسلیم کارفرما کند ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان Read More

پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان تسلیم کارفرما کند ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان Read More

به چه میزان؟  ‌در پاسخ باید گفت براساس قـواعـد عـمـومـی پـیـش‌گفته و اصول کلی، حق دریافت خسارت در این وضعیت نیز Read More

به چه میزان؟  ‌در پاسخ باید گفت براساس قـواعـد عـمـومـی پـیـش‌گفته و اصول کلی، حق دریافت خسارت در این وضعیت نیز Read More

ر جایی که موضوع قرارداد پیمانکاری انجام کار است، پیمانکار حق انتقال انجام عملیات پیمان به غیر را به صورت Read More

ر جایی که موضوع قرارداد پیمانکاری انجام کار است، پیمانکار حق انتقال انجام عملیات پیمان به غیر را به صورت Read More

معاونت منعکس تا پس از تائید و تعیین درصد ضریب صعوبت متعلقه ، در صورت وضعیت های ابرازی پیمانکار اعمال Read More

معاونت منعکس تا پس از تائید و تعیین درصد ضریب صعوبت متعلقه ، در صورت وضعیت های ابرازی پیمانکار اعمال Read More

2-1- مبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز39 ، اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرماقراردادهای پیمانکاری دولتی ، Read More

2-1- مبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز39 ، اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرماقراردادهای پیمانکاری دولتی ، Read More

اطراف این چنار می باشد به پاچنار معروف گردد نهرهای قدیمی پاچنار، 5 باب مسجد، 3 باب گورستان، 3رشته قنات، Read More

اطراف این چنار می باشد به پاچنار معروف گردد نهرهای قدیمی پاچنار، 5 باب مسجد، 3 باب گورستان، 3رشته قنات، Read More