روی کلم? “حکم” عنایت نداشته‌اند و منظورشان همان “زوجه حقیقی” است؛210 گرچه چون به‌هرحال میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه این تفاوت وجود دارد که علق? زوجیت رجعیه در معرض... ادامه

روی کلم? “حکم” عنایت نداشته‌اند و منظورشان همان “زوجه حقیقی” است؛210 گرچه چون به‌هرحال میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه این تفاوت وجود دارد که علق? زوجیت رجعیه در معرض... ادامه

قابل اسقاط است، زوجه باید بتواند از این حق خود صرف‌نظر نموده و تکلیف شوهر به تأمین مسکن را اسقاط نماید؛ اما آیا واقعاً نفقه ازجمله حقوقی است که قابلیت اسقاط دارد یا بنا بر مصالحی که... ادامه

قابل اسقاط است، زوجه باید بتواند از این حق خود صرف‌نظر نموده و تکلیف شوهر به تأمین مسکن را اسقاط نماید؛ اما آیا واقعاً نفقه ازجمله حقوقی است که قابلیت اسقاط دارد یا بنا بر مصالحی که... ادامه

چکیده: داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی... ادامه

چکیده: داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی... ادامه

فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلی? نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند”. این... ادامه

فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلی? نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند”. این... ادامه

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره، خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص و عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون،168 ازجمله ویژگی‎هایی است که برای حکم بیان... ادامه

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره، خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص و عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون،168 ازجمله ویژگی‎هایی است که برای حکم بیان... ادامه

بیان می‌کند: “حق عبارت از سلطنت شخص بر غیر خود است؛ اعم از اینکه این غیر، شخص انسانی باشد یا شیء دیگری مثل مال گاهی نیز هر دو سلطه در عقد واحد متّحد می‌شوند. همچنان که در عقد اجاره... ادامه

بیان می‌کند: “حق عبارت از سلطنت شخص بر غیر خود است؛ اعم از اینکه این غیر، شخص انسانی باشد یا شیء دیگری مثل مال گاهی نیز هر دو سلطه در عقد واحد متّحد می‌شوند. همچنان که در عقد اجاره... ادامه

ضمانت اجراهای ویژ? این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت (مادی یا معنوی) ناشی از... ادامه

ضمانت اجراهای ویژ? این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت (مادی یا معنوی) ناشی از... ادامه

سکونت در ایام عدّه رجعیه به این ماده استناد نمود. بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی هرچند حق اولیه محل سکونت با مرد است، اما این حق نباید موجب ضرر برای زن باشد؛ بنابراین... ادامه

سکونت در ایام عدّه رجعیه به این ماده استناد نمود. بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی هرچند حق اولیه محل سکونت با مرد است، اما این حق نباید موجب ضرر برای زن باشد؛ بنابراین... ادامه

طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی... ادامه

طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی... ادامه

آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست. گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه ... ادامه

آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست. گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه ... ادامه