bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره طلاق بائن، عقد نکاح

روی کلم? “حکم” عنایت نداشته‌اند و منظورشان همان “زوجه حقیقی” است؛210 گرچه چون به‌هرحال میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه این تفاوت وجود دارد که علق? زوجیت رجعیه در معرض... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره محل سکونت، حسن معاشرت، حقوق زوجه

قابل اسقاط است، زوجه باید بتواند از این حق خود صرف‌نظر نموده و تکلیف شوهر به تأمین مسکن را اسقاط نماید؛ اما آیا واقعاً نفقه ازجمله حقوقی است که قابلیت اسقاط دارد یا بنا بر مصالحی که... ادامه

bookmark_borderدانلود پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

چکیده: داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره عقد نکاح، حسن معاشرت، ضمن عقد

فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلی? نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند”. این... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره حسن معاشرت، قواعد آمره، قاعده آمره

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره، خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص و عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون،168 ازجمله ویژگی‎هایی است که برای حکم بیان... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره عقد اجاره

بیان می‌کند: “حق عبارت از سلطنت شخص بر غیر خود است؛ اعم از اینکه این غیر، شخص انسانی باشد یا شیء دیگری مثل مال گاهی نیز هر دو سلطه در عقد واحد متّحد می‌شوند. همچنان که در عقد اجاره... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره ضمن عقد، ازدواج مجدد، عقد نکاح

ضمانت اجراهای ویژ? این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت (مادی یا معنوی) ناشی از... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره محل سکونت، قاعده لاضرر، دستور موقت

سکونت در ایام عدّه رجعیه به این ماده استناد نمود. بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی هرچند حق اولیه محل سکونت با مرد است، اما این حق نباید موجب ضرر برای زن باشد؛ بنابراین... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره محل سکونت، ضمن عقد، عسر و حرج

طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره حکم طلاق، نهاد خانواده، مفقودالاثر

آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست. گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه ... ادامه