علمی

خودکشی چرا؟

علت شناسی خودکشی با توجه به تاثیر مولفه‏های مختلف در پدیده خودکشی دیدگاه‏های متفاوتی نیز در علت‏شناسی آن مطرح می‏باشد که اهم آن‏ها عبارت است از: عوامل مستعدکننده: عواملی که... ادامه

By 92, ago