خداست. سپس فرمود: منظورم ذکر “سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلّا الله و الله اکبر” نیست، هرچند اینها نیز Read More

خداست. سپس فرمود: منظورم ذکر “سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلّا الله و الله اکبر” نیست، هرچند اینها نیز Read More

دست گیری از مستضعفان و مانند آن شیوه هایی هستند که آدمی را به کمال می رسانند که همان تقرّب Read More

دست گیری از مستضعفان و مانند آن شیوه هایی هستند که آدمی را به کمال می رسانند که همان تقرّب Read More

2.6.2.2. یاد خدابه یاد داشتن یک چیز به معنای نگه داشتن آن در ذهن و حس کردن آن است. به Read More

2.6.2.2. یاد خدابه یاد داشتن یک چیز به معنای نگه داشتن آن در ذهن و حس کردن آن است. به Read More

ت خدا بازداشت و از پرستش او جدا کرد. خداوند پیامبران خود را مبعوث نمود و هر چند گاه متناسب Read More

ت خدا بازداشت و از پرستش او جدا کرد. خداوند پیامبران خود را مبعوث نمود و هر چند گاه متناسب Read More

که با گشودن راه بندگی خدا و نفی هر معبودی جز او انسان‌ها را به غایت تربیت سوق دهند ، Read More

که با گشودن راه بندگی خدا و نفی هر معبودی جز او انسان‌ها را به غایت تربیت سوق دهند ، Read More

 قُل ْلا أقولُ لکُمْ عِندی خزائنُ اللهِ وَلا أعلَمُ الْغیْبَ وَلا أقولُ لکُمْ إنّی مَلَکٌ إنْ أتَّبِعُ إلّا ما Read More

 قُل ْلا أقولُ لکُمْ عِندی خزائنُ اللهِ وَلا أعلَمُ الْغیْبَ وَلا أقولُ لکُمْ إنّی مَلَکٌ إنْ أتَّبِعُ إلّا ما Read More

ع تمایل نشان داده‌اند، اما نگرش عمومی حاکم بر الهیات شمول‌گرا، تا پذیرش تکثّر ادیان به عنوان پدیده‌ای بر حق Read More

ع تمایل نشان داده‌اند، اما نگرش عمومی حاکم بر الهیات شمول‌گرا، تا پذیرش تکثّر ادیان به عنوان پدیده‌ای بر حق Read More

خویش است. مشارکان در گفت‌وگوی ادیان بر محور نقطه نظرها و التزامات دینی وارد گفت‌وگو می‌شوند. اما تأثیر تحول آفرین Read More

خویش است. مشارکان در گفت‌وگوی ادیان بر محور نقطه نظرها و التزامات دینی وارد گفت‌وگو می‌شوند. اما تأثیر تحول آفرین Read More

گفت‌وگوی ادیان صورت‌ها و ساختارهای مختلفی به خود گرفته است. از گفت‌وگوهای رسمی میان رهبران و روحانیون دینی گرفته تا Read More

گفت‌وگوی ادیان صورت‌ها و ساختارهای مختلفی به خود گرفته است. از گفت‌وگوهای رسمی میان رهبران و روحانیون دینی گرفته تا Read More

شاخه‌های الهیاتی مدّ نظر است؛ یعنی شناخت حقیقت متعال. اما آنچه الهیات تطبیقی را متمایز می‌سازد، رهیافت ویژه‌ای است که Read More

شاخه‌های الهیاتی مدّ نظر است؛ یعنی شناخت حقیقت متعال. اما آنچه الهیات تطبیقی را متمایز می‌سازد، رهیافت ویژه‌ای است که Read More

و علوم اجتماعی نیز عنایت خاصی شده است و تعامل علم و الهیات، فلسفه و الهیات، فرهنگ و الهیات و Read More

و علوم اجتماعی نیز عنایت خاصی شده است و تعامل علم و الهیات، فلسفه و الهیات، فرهنگ و الهیات و Read More

اثبات زمینه‌ای مشترک در معنایی عمیق‌تر است. در الهیات کثرت گرا چنین تصور می‌شود که حقیقت واحد الوهی متعالی وجود Read More

اثبات زمینه‌ای مشترک در معنایی عمیق‌تر است. در الهیات کثرت گرا چنین تصور می‌شود که حقیقت واحد الوهی متعالی وجود Read More