«کندری» در مقاله “دزد وقت، خدمتکار بی¬وفا” می¬گوید: «انگیزه کودکان از نشستن در پای تلویزیون با خواست بزرگترها فرق دارد. بزرگترها به اقرار خودشان برای

Read more

2-1.9. تلویزیون و انتقال مفاهیم فرهنگیامروزه تعداد زیادی از رسانه‏ها به ویژه شبکه‏های رادیویی و تلویزیونی، دست‏اندرکار انتقال و آموزش مفاهیم دینی هستند و با

Read more