چکیده این پایان‌نامه با هدف بررسی وجود پیام های پنهان و آشکار در محتوای انیمیشن های والت دیزنی از منظر مغایرت با آموزه های فرهنگی-دینی

Read more

در طول جنگ جهانی اول با استفاده از دستگاه محرک نما به سربازان آموخته می شد تا به وسیله آن بتوانند هواپیماهای دشمن را شناسایی

Read more