چکیده
مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید .
روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد 41 نفر ( 26 نوجوان معارض قانون و 15 نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد .
یافته ها : از بررسی یافته ها 249 کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد : 65 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در 1 زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، 91 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در 2 زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان ) ، 34 کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در 2 زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، 37 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده ( در 2 زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر 22 کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در 2 زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت .
نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود .
کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسأله 3
1-3. اهمیت و ضرورت 9
1-4. بیان واژه 14
1-5. مبانی نظری پژوهش 15
1-6. اهداف پژوهش 15
1-6-1. هدف کلی 15
1-6-2. اهداف اختصاصی 15
1-6-3. اهداف کاربردی 16
1-7. سوال های پژوهش 16
فصل دوم : پیشینه پژوهش 17
2-1. مقدمه 18
2-2. کودک 19
2-2-1. تعریف کودک 19
2-2-2. دوران کودکی 19
2-3. نوجوانی 20
2-3-1. تئوری های نوجوانی 21
2-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی 22
2-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان 22
2-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان …………………………………………………….23
2-4. مفاهیم بزهکاری 24
2-4-1. تعریف بزه 24
2-4-2. بزهکاری 24
2-4-3 . بزهکار 25
2-4-4. تاریخچه مفهومی بزهکاری. 25
2-4-5.علل بزهکاری 26
2-4-6.دیدگاه های نظری بزهکاری 26
2-4-7. انواع بزهکاری 27
2-4-8.نوجوانی و بزهکاری 28
2- 5 . تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار ) 28
2- 6. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت 30
2- 6- 1. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان 30
2- 6- 2. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران 34
2- 7. انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون 35
2-7-1. محیط نگهداری بسته 35
2-7-2. محیط نگهداری نیمه باز 36
2-7-3. محیط نگهداری باز 36
2-8. پاسخ اجتماعی به نوجوانان معارض قانون در ایران 36
2-8-1. سن مسوولیت کیفری نوجوانان معارض قانون در ایران 37
2-9. معرفی کانون اصلاح و تربیت استان تهران 38
2-9-1. واحدهای تشکیل دهنده کانون اصلاح و تربیت استان تهران 38
2-9-1- 1. واحد مدیریت کانون 38
2-9-1-2. واحد مددکاری و خدمات اجتماعی 38
2-9-1-3. واحد فرهنگی کانون 38
2-9-2. کارکردهای کانون اصلاح و تربیت 40
2-9-2-1. اقدامات تامینی کانون اصلاح و تربیت 41
2-9-2- 2. اقدامات تربیتی و اصلاحی 43
2-9-2 -3. اقدامات رفاهی کانون اصلاح و تربیت 45
2-9-2 -4. مراقبت های پس از آزادی 45
2-9-3 . برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران …………………………………………..47
2-9-3-1 . برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ……………………………47
2-9-3-2 . برنامه روزانه مددجویان پسر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران …………………………… 48
2-10. واژه شناسی نظام زندانبانی 48
2-10- 1. حبس 48
2-10- 2. خودزنی 49
2-10-3. ملاقات در زندان و کانون های اصلاح و تربیت 49
2-10-3- 1 . انواع ملاقات در زندان 50
2 – 11. قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی 51
1. مبحث دیدگاه های بنیادین 51
قاعده 1 51
2 . مبحث اهداف نگهداری در موسسات 51
قاعده 29 51
3 . مبحث عدالت ویژه نوجوانان 52
ماده 24 52
قاعده 4 53
3 . مبحث پذیرش و ثبت در موسسات 53
قاعده 6 53
قاعده 22 53
قاعده 24 54
قاعده 25 54
3 . مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار 54
قاعده 26 54
قاعده 29 55
4 . مبحث طبقه بندی و استقرار 56
قاعده 27 56
قاعده 28 56
قاعده 30 57
5 . مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان 57
6 . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان 58
بند اول : کلیات 58
قاعده 81 59
قاعده 82 59
قاعده 83 59
قاعده 84 60
قاعده 85 60
قاعده 86 60
بند دوم : قواعد رفتار 60
قاعده 87 61
7 . مبحث تدارک برنامه ها 62
گفتار اول : کلیات 62
قاعده 11 62
قاعده 12 62
قاعده 13 63
قاعده 26 63
گفتار سوم : مساعدت در حین مجازات 63
بند اول : کلیات 63
قاعده 26 64
بند دوم : آموزش 64
گفتار اول : برنامه های آموزشی 64
گفتار دوم : دسترسی برابر به برنامه های آموزشی 64
قاعده 38 65
قاعده 39 65
قاعده 40 65
قاعده 41 66
بند سوم : 66
قاعده 42 66
قاعده 43 66
قاعده 44 66
قاعده 45 67
قاعده 46 67
بند چهارم : تفریح و سرگرمی 67
قاعده 47 68
بند پنجم : مذهب 69
قاعده 48 69
بند ششم : مراقبت های پزشکی 69
قاعده 49 70
قاعده 50 70
قاعده 51 70
قاعده 52 71
قاعده 53 71
قاعده 54 71
قاعده 55 72
8 . مبحث خدمات بهداشتی نوجوانان 72
گفتار اول : حمایت از سلامتی و رفتار نوجوانان 72
قاعده 87 72
9 . مبحث خدمات بهداشتی زنان 72
قاعده 23 73
گفتار دوم : محیط فیزیکی و محل اقامت 73
قاعده 31 73
قاعده 32 74
قاعده 33 74
قاعده 34 74
قاعده 35 75
گفتار سوم : لباس 75
قاعده 36 75
گفتار چهارم : غذا 76
قاعده 37 76
10 . مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی و استفاده از زور 76
قاعده 63 76
قاعده 64 76
قاعده 65 77
11 . مبحث تجهیزات محدود کننده نوجوانان 77
بازرسی ها 78
سرشماری ها 79
12 : مبحث حقوق در طی بازداشت و حبس 79
قاعده 75 79
قاعده 76 79
قاعده 77 80
قاعده 78 80
اعلام حبس ، انتقال ، بیماری ، آسیب و مرگ 80
قاعده 58 80
تماس با جهان خارج 81
قاعده 26 81
قاعده 59 81
قاعده 60 81
قاعده 61 82
قاعده 62 82
13 : مبحث روش های انضباطی ناظر بر نوجوانان 82
قاعده 66 82
قاعده 67 83
قاعده 68 83
قاعده 69 84
قاعده 70 84
قاعده 71 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
14 : مبحث ملاقات………………………………………………………………………………………………………………………………..84
بازرسی ملاقات کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………….85
14 : مبحث زندانیان خارجی……………………………………………………………………………………….
……………………….85
2 – 12 پیمان نامه جهانی حقوق کودک………………………………………………………………………………………………86
ماده 37 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
2 – 13 حقوق بشر افراد محبوس…………………………………………………………………………………………………………87
2 – 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………………………….88
2 – 15 آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………89
فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربیت‌………………………………………………………………………………………………89
فصل دوم : وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت‌……………………………………………………………………………….92
فصل سوم ـ مقررات انضباطی‌ ، تشویقی و پایان دوره نگاهداری اطفال‌………………………………………………..96
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای‌ اطفال و مددکاران اجتماعی‌……………………………98
2 – 16 مروری بر پژوهش های پیشین ……………………………………………………………………………………………100
2 – 16 – 1 مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………101
2 – 16 – 2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………107
فصل سوم: روش شناسی 112
3-1. نوع مطالعه 113
3-2. جامعه مورد بررسی 115
3-3. محیط پژوهش 115
3-4 . معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه