پ. بهمن ۳ام, ۱۳۹۸

تحقیق درباره زنجیره تامین، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

Arrow Sign up on background

نجیره تامین……………………………………………………………………….34
1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35
2-4-2 زنجیره تأمین کشاورزی…………………………………………………….37
5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش……………………………………………….39
1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42
2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریت زنجیره ارزش…………………………………44
3-5-2 فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46
4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48
6-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………..50
1-6-2- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………53
2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………..55
3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین……………………………………………………..56
4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………59
5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62
7-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………64
8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….68
2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..70
3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70
4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71
1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72
2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73
5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………74
1-5-3- تحلیل عاملی……………………………………………………………………..74
2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………..76
1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری……………………………77
2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری…………………………………………78
6-3- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………..81
1-6-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………….82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………86
1 -4- آمار توصیفی…………………………………………………………………………86
1-1-4- بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………….86
2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87
2-2-4 مدل اندازه گیری متغیر اطلاعات (تنها متغیر پیش بین تحقیق…………..92
2-4-4- مدل اندازه گیری متغیرهای قابلیتهای زنجیره تأمین……………………..93
3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95
1-3-4- تحلیل مسیر مدل جزیی………………………………………………………….95
4-4- اثرات غیرمستقیم متغیر برونزاد مدیریت اطلاعات………………………….100
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه…………………………………………………………………………………………..102
1-5- یافته های تحقیق در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق…………………..103
1-1-5- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………….104
2-1-5- هماهنگی زنجیره تأمین………………………………………………………104
3-1-5- انسجام زنجیره تأمین…………………………………………………………106
4-1-5- انعطاف پذیری زنجیره تأمین………………………………………………108
5-1-5- فرهنگ زنجیره تأمین……………………………………………………….110
6-1-5- کارایی زنجیره تأمین……………………………………………………….110
7-1-5- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………111
8-1-5- مدیریت اطلاعات…………………………………………………………..113
2-5- یافته های تحقیق در خصوص رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق
1-2-5- فرضیه اصلی اول………………………………………………………….114
2-2-5- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………115
3-2-5- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………..116
3-5- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی…………………………………….117
4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………….121
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123
6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….18
جدول 2-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی…………………………………..31
جدول 3-2 برخی گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی…………34
جدول 4-2 چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف……………………………..47
جدول 1-4 شاخصهای مور سنجش برای زنجیره تامین کشاورزی……………….87
جدول 2-4 اثرات غیر مستقیم متغیر برون زاد مدیریت اطلاعات…………………100
جدول 1-5 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی………………………………….121

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شکل 1-2مراحل تکامل مدیریت زنجیره تامین………………………………………………..38
شکل 2-2 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………….54
شکل 1-3 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………..82
شکل 1-4 مدل انازه گیری متغیر اطلاعات……………………………………………………..92
شکل 2-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95
شکل 3-4 مدل مفهومی…………………………………………………………………………….95
شکل 4-4 تحلیل مسیر کلی……………………………………………………………………….97
شکل1-5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….103

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه :
وقتی انقلاب صنعتی به عصر کشاورزی سنتی پایان داد، هنوز تولید محور اقتصاد و توسعه بود. اما در رقابت، تولید صنعتی بقای خود را حفظ کرد و رفته رفته کشاورزان هم به تجهیزات کشاورزی مجهز شدند. پس از دوره گذاری که خدمات و تجارت، مزیت رقابتی را رقم می زدند، با اتحاد تولید کننده و تاجر، زنجیره های تامین یکپارچه برنده عرصه رقابت شدند. و امروز در عصر اطلاعات، تشکیل زنجیره تامین یکپارچه نیازمند عنصر حیاتی اطلاعات است. در واقع، در این عصر، کشاورز، تاجر، صنعتگر و … برای بقا نیازمند سیستم های اطلاعاتی استراتژیک خاص خود هستند. سوالی که مطرح می شود این است که نقش انقلاب اطلاعاتی کنونی در ارتقای عملکرد زنجیره تامین محصولات کشاورزی چیست؟
در این فصل، کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدفهای تحقیق، روش شناسی تحقیق و مفاهیم و واژه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.
1-بیان موضوع تحقیق :
امروزه در هر زنجیره تامین منسجم و موفقی، مدیریت جریان اطلاعات همگام با مدیریت جریان مواد خام، مدیریت مالی، مدیریت موجودی ومدیریت بازار، نیازمند تدوین راهبردهای حوزه کسب و کار می باشد. مساله این است که در تدوین راهبردهای اطلاعاتی، نیازمند رویکردی سراسری هستیم که ملزومات کل زنجیره تامین را، لحاظ کرده باشد. و این امر بر پیچیدگی این مساله می افزاید. بنابراین در این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل متعددی که در زنجیره تامین کشاورزی دخیل هستند، مولفه ها ی زنجیره تامین کشاورزی و شاخص های موفقیت هر مولفه، تعیین شده است.مهم ترین نقش آفرینان زنجیره تامین کشاورزی در صنعت کشاورزی، دولت، تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجار عمده محصولات کشاورزی، و خرده فروشان هستند.هر یک از این نقش آفرینان در برهه ای از چرخه حیات محصولات، به ایفای نقش می پردازند و البته بعضی نقش آفرینان، چون دولت، در بسیاری از مراحل، حضور موثر دارند.مدیریت جریان اطلاعات، که یکی از اساسی ترین وظایف در زنجیره تامین کشاورزی است، بر عهده همه نقش آفرینان زنجیره تامین است.
مساله اولیه ای که مطرح می شود این است که:شاخص کارایی هر یک از نقش آفرینان، در ایفای نقش اطلاعاتی خود، چیست؟ به بیان دیگر، در زنجیره تامین کشاورزی، برای مدیریت اطلاعات کارا و موثر، چه انتظاراتی از دولت،تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجارمیادین میوه و تره بار و خرده فروشان، وجود دارد؟
پاسخی که از رهیافت این تحقیق به دست می آید، معیاری برای سنجش وضعیت اطلاعاتی موجود، در زنجیره تامین کشاورزی است.
به غیر از مولفه مدیریت اطلاعات که متغیر برون زاد و مشاهده گر این تحقیق است، دیگر مولفه های زنجیره تامین کشاورزی از قبیل: انسجام، انعطاف پذیری، هماهنگی، کاهش اتلاف و بهره وری و عملکرد زنجیره تامین، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، تا شاخص های سنجش موفقیت هر یک، شناخته شود.بنابراین از اهم مسائل که تشکیل دهنده موضوع این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مولفه های زنجیره تامین کشاورزی، است.
در ادامه خلاصه ای از هریک از مسائل مطرح در این تحقیق، بیان می شود.
1-1 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی
در کشاورزی ابتدا بیشترین کاربرد کامپیوترها، غیر از کاربردهای عمومی و به طور تخصصی متمرکز بر مدل سازی ها و سپس انواع نسل های سیستم های تصمیم یار بوده است. سیستم های تصمیم یار جهت دسترس پذیر کردن دانش کشاورزی برای کشاورزان و مشاورانشان به وجود آمده اند. با بروز مفهوم مدیریت زنجیره عرضه، سیستم های اطلاعاتی برای بهبود کل زنجیره عرضه با هم یکپارچه شدند و سیستم های