پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، محدودیت ها

لباس پوشیدن رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.

واژگان کلیدی: سواد رسانه ای, سبک زندگی, نوجوان

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1- طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3- هدف های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4- سئوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-5- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………10
1-6- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-1- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-6-2- مقاله ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
فصل دوم: چارچوب مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………20
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2- سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-1- مفهوم سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-2- ضرورت پدید آمدن سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………..24
2-4-3- دیدگاه های اندیشمندان در حوزه سبک زندگی ………………………………………………………………………………..27
2-4-3-1- وبر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-4-3-2- وبلن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1- سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-1- مفهوم سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-2- رویکرد های سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………33
2-1-3- هدف سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-4-2- دیدگاه های اندیشمندان حوزه سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………….37
2-4-2-1- پاتر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-4-2-2- تامن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-4-2-3- هابز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-3- رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………40
2-4- چارچوب مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..45
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-1- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-2- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-4- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-5- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-6- تعریف نظری و عملی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………….49
3-7- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….54
3-8- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری …………………………………………………………………………………………..57
مقدمه …………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-1- یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2- یافته های تحلیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..102
فصل پنجم: نتیجه گیری, پیشنهادها و محدودیت های تحقیق …………………………………………………………116
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
5-1- جمع بندی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..117
5-1-1- جمع بندی یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………117
5-1-2- جمع بندی یافته های تحلیلی ………………………………………………………………………………………………………..120
5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
5-3- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….130
5-3-1- پیشنهاد به مسئولان ………………………………………………………………………………………………………………………130
5-3-2- پیشنهاد به محققان بعدی ………………………………………………………………………………………………………………….131
5-4- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………132
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

فهرست مطالب
جدول