گرجستان، صفوی، دختر، گرجی¬ها، شاهزادگان

شورش-هایی در گرجستان به وقوع پیوست، مصطفی پاشا برای سرکوبی قیام، یکی از سرداران خود را به نام بهرام پاشا بدانجا فرستاد و او را مأمور حفظ گرجستان نمود. این کشمکش¬ها و رقابت¬ها بر سر گرجستان بین دول صفوی و عثمانی روزبروز شدت می¬یافت و طرفین برای پیشبرد مقاصد خود به هر وسیله¬ای متشبث می¬شدند. از جمله سران دولت صفوی برای بسط نفوذ خود در گرجستان و ایجاد روابط حسنه با شاهزادگان آنجا، دختر الکساندر حاکم کاختی و همچنین دختر سیمون خان حاکم کارتلی را به ازدواج حمزه میرزا در آورده بودند. همچنین عباس میرزا پسر دیگر شاه محمد خدابنده نیز در هنگام جوانی دختر حاکم تفلیس را به زنی گرفته بود¬(روشن ضمیر، 1352: 181) ولی بطوریکه آشکار گردید این سیاست هم ثمری نداشته و حکام گرجستان همیشه در پی فرصت بودند تا موقع را مناسب یافته برای تحصیل استقلال قیام نمایند.
صفویان در مدت بیش از دویست سال بر ایران، بارها به گرجستان تاختند. هدف آنان تغییر دادن ترکیب جمعیتی گرجستان، درهم شکستن پایداری گرجیها و کوچاندن اجباری بسیاری از گرجی¬ها به ایران بود. صفویان می¬خواستند با کوچاندن گرجیها از سرزمین خود و ساکن کردن ترکمانان به دغدغه های خود در مورد استقلال طلبی و مبارزه¬ی گرجی¬ها علیه سلطه¬ی بیگانگان پایان دهند. همچنین از گرجی¬ها برای آماده کردن نیروی کار ماهر، رونق کشاورزی و تولید ابریشم و تأمین امنیت بخش داخلی ایران به ویژه در ناحیه¬ی فریدن (سپیانی، 1375: 57) بهره ببرند، علاوه بر اینها گرجیان در مناصب لشکری و کشوری نیز فعال بودند، از جمله در تذکره الملوک گفته شده است که مقام داروغگی اصفهان همواره با شاهزادگان گرجی بود¬(طوسی، 1380: 154). حمله¬های پی¬در¬پی شاهان صفوی به گرجستان سبب شد بیش از دویست هزار گرجی به ایران کوچ کنند. این دسته از گرجیان افزون بر ایفای نقش در تشکیلات لشکری و کشوری در شکوفایی اقتصاد دولت صفوی نیز نقش بسزایی داشتند.

  • 7