گرانی‌ ذینفعان در مورد محصولات شرکت‌:/پایان نامه درباره بازاریابی سبز

علایق و نگرانی‌های ذینفعان در مورد محصولات شرکت‌ها (پولونسکی و همکارش،2001)

ذینفعخواسته بالقوهشاخص
سهامداران و مدیران شرکتمحصول مطمئن و قابل اعتماددعاوی حقوقی، میزان وجوه پرداختی به کارکنان
کارکنانفرایندها و مواد مضرمیزان سوانح، زمان از دست رفته بابت مصدومیتهای کاری
مشتریاننام‌گذاری محصولرضایت مشتری، رعایت رهنمودهای دولتی/ صنعتی
شرکای تجاریمدیریت فراخوانی محصولات نامناسبکارایی، سرعت و موفقیت فراخوانی محصولات
عرضه کنندگانگسترش تحقیق و توسعهنتایج حال از عنصر عرضه کننده، تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول و استفاده از نتایج در فرایند طراحی
رقباعملکرد صحیح و مطمئن و تأثیر بر شهرت صنعتعملکرد در قیاس با الگوها و رهنمودهای صنعت
دولت و قانون گذاراننظارت بر محصولمیزان بروندادهای خطرناک و غیرقابل بازیافت
سازمان‌های غیر دولتی / گروه‌های فشار و سایر گروه‌های اثرگذاراثرات اجتماعی – محیطیتبعیت از اهداف سازمان‌های قانون گذار
جوامعمواد مضرانتشار مواد مضر در هوا، زمین و آب

 

همان‌گونه که مشاهده می‌شود شرکت‌ها در طراحی و تولید محصولات با خواسته‌های گسترده و متفاوتی مواجه اند. همچنین باید توجه داشت میزان تأثیر این نگرانی‌ها بر بازارهای مختلف، متفاوت است. در برخی بازارها مانند محصولات پاک کننده و محصولات کاغذی، میزان تغییراتی که در پاسخ به چالش‌های زیست محیطی صورت می‌گیرد بسیار گسترده است. در برخی بازارهای دیگر مانند مواد غذایی، خدمات مالی و کامپیوتر، نمونه‌های تغییر تا حدی محدودتر است (پتی، چارت، 2003).

برای ایجاد یک اقتصاد سبزتر، می‌بایست دامنه‌ای از محصولات و فناوری‌های جدید سبز وجود داشته باشد. در حال حاضر برای کاهش اثرات منفی محیطی و اجتماعی تولید، به جای تلاش برای بهبود محصولات در نقطه پایانی خط تولید، بیشترین توجه به نوآوری در زمینه محصولات پاک معطوف شده است. این مسئله در بسیاری از صنایع در قالب شعار «برای محیط طراحی کن» خود را نشان می‌دهد.

توسعه و تولید موفقیت آمیز محصولات سبز جدید، نیازمند فرایندی با سطح بالای یکپارچگی و ارتباطات، اطلاع رسانی خوب، توجه دقیق به مفاهیم محیط زیست، حمایت مدیریت عالی و استفاده از رهیافتی مشخص برای سنجش و الگو برداری است (بانرجی، 1999).

اندازه گیری و درک عملکرد نسبی محصولات از لحاظ زیست محیطی برای شرکت‌ها اعم از این که یک استراتژی سبز را پیگیری کنند یا نه، اهمیت دارد، زیرا در بازاریابی ممکن است عملکرد خوب یک محصول در بازاری خاص منجر به کسب مزیت رقابتی نشود، اما مسلماً عملکرد ضعیف می‌تواند یک خطر استراتژیک ایجاد کند و منجر به ضعفی رقابتی شود. تجزیه و تحلیل عملکرد زیست محیطی محصولات می‌بایست چند بعدی باشد، زیرا از عوامل بسیاری تأثیر می‌پذیرد و در عین حال می‌بایست با توجه به محصولات رقبا انجام شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)