کودکان، امکانات، زنان، مسابقات، جنایت

فرصت
درجه اهمیت
O5
O4
O3
O2
O1

386/0
4
4
2
2
1
O1
225/0
3
3
1
1

O2
225/0
3
3
1

O3
082/0
1
1

O4
082/0
1

O5
CR=01/0

نسبت سازگاری

جدول 4-23- مقایسه زوجی نقاط تهدید
درجه اهمیت
T5
T4
T3
T2
T1

169/0
1
1
3/1
2
1
T1
169/0
2
2
3/1
1

T2
412/0
3
3
1

T3
142/0
2
1

T4
108/0
1

T5
CR=06/0

نسبت سازگاری

جدول 4-24- ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

عوامل داخلی
وزن
رتبه
امتیاز وزنی
نقاط قوت
S1- معماری مناسب برخی از مراکز
059/0
2
118/0

S2- کیفیت بالای محیط در برخی از مراکز
096/0
3
288/0

S3- کیفیت مناسب راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
179/0
4
716/0

S4- کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان
522/0
4
088/2

S5- تخصیص فضای کافی به کودکان در مراکز
144/0
3
432/0
جمع
1

642/3
نقاط ضعف
W1- وجود سروصدای زیاد در برخی از مراکز
0.067
2
134/0

W2- کمبود ظرفیت پارکینگ در مراکز
0.148
3
444/0

W3- عدم وجود امنیت کافی در اطراف مراکز
0.331
4
324/1

W4- عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب
387/0
4
548/1

W5- استشمام بوی بد در برخی از مراکز
0.067
2
134/0
جمع
1

494/2

جدول 4-25- ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

عوامل داخلی
وزن
رتبه
امتیاز وزنی
نقاط فرصت
O1- تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
386/0
4
544/1

O2- تأثیر مراکز در افزایش تعاملات اجتماعی
225/0
4
02/1

O3- تأثیر مراکز در افزایش مشارکت مردم
225/0
4
9/0

O4- گذراندن اوقات فراغت کودکان در مراکز
082/0
3
246/0

O5- برگزاری مسابقات منطقه ای در مراکز
082/0
3
246/0
جمع
1

956/3
نقاط تهدید
T1- افزایش جرم و جنایت در اطراف مراکز به دلیل تجمع افراد
169/0
3
507/0

T2- عدم استفاده مناسب از فضاهای موجود در مراکز
169/0
4
676/0

T3- مدیریت ناصحیح برخی مراکز
412/0
4
648/1

T4- عدم توجه به استفاده زنان از فضاهای موجود در مراکز
142/0
3
426/0

T5- نامناسب بودن فضاها برای استفاده معلولین
108/0
3
324/0
جمع
1

494/2

ارزیابی های انجام شده در این مرحله، در مرحله بعد مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که در گروه نقاط قوت S4 یعنی “کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان”، در گروه نقاط ضعف W4 یعنی “عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب”، در گروه نقاط فرصت O1 یعنی “تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق” و در گروه تهدیدها T3 یعنی “مدیریت ناصحیح برخی مراکز” بیشترین وزن را به خود دادند.

4-3-1- تدوین راهبردهای SWOT
راهبردها برای دست یابی به موقعیتی مطلوب تر تدوین می شوند. تدوین راهبردها، براساس ترکیب چهار عامل دخیل در مدل برنامه ریزی راهبردی صورت می گیرد که البته در جریان عمل، برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند. در واقع، بر حسب وضعیت مورد مطالعه، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه ی کنشگری متفاوت هستند، میتوان تدوین کرد:
راهبردهای SO(راهبردهای تهاجمی): با بهره گیری از قوت ها، درصدد بهره برداری از فرصت ها است.
راهبردهای ST (راهبردهای تنوع): برای دوری از تهدیدها، ار نقاط قوت استفاده میکند.
راهبردهای WO(راهبردهای بازنگری): با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش می دهد.
راهبردهایWT (راهبردهای تدافعی): نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدها دوری میکند.

جدول 4-26- راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه
راهبردهای SO (تهاجمی)
راهبردهای WO (بازنگری)
SO1 – افزایش حس تعلق با بکارگیری معماری ایرانی-اسلامی در مراکز
SO2– برگزاری مسابقات ملی با توجه به کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز
SO3– برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای کودکان با توجه به وجود فضاهای مناسب در این مراکز
SO4 – برگزاری مسابقات محله ای و منطقه ای برای کودکان و نوجوانان با توجه به فضای مناسب مراکز برای استفاده کودکان
WO1– افزایش امنیت در مراکز در راستای افزایش حس تعلق و روابط اجتماعی ساکنان منطقه
WO2 – افزایش امنیت شبانه در جهت استفاده کودکان و زنان از فضاهای موجود در مراکز
WO3– افزایش کیفیت محیط اطراف مراکز برای کاهش بوی بد در این محیط ها با مشارکت فعال گروه های مردمی
WO4 – افزایش ظرفیت پارکینگ در مراکز در راستای برگزاری مسابقات منطقه ای و ملی و افزایش شمار استفاده کنندگان از مراکز ‍ ‍‍‍‍‍
راهبردهای ST (تنوع)
راهبردهای WT (تدافعی)
ST1 – کاهش جرم و جنایت در اطراف مراکز با طراحی مناسب فضاهای باز
ST2 – کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز و طراحی مناسب آنها برای استفاده معلولان
ST3 – اختصاص فضاهای مناسب و ایمن برای کودکان در راستای کاهش جرم و جنایت در مراکز
ST4 – با توجه به کیفیت مناسب راهها و مسیرهای منتهی به مراکز و با مدیریت صحیح می توان فضاهای فاقد مستعد جرم خیزی و مناسب برای استفاده ساکنان منطقه فراهم آورد.
WT1– اعمال مدیریت صحیح در مراکز در جهت برقراری امنیت کافی برای استفاده از امکانات مراکز
WT2 – استفاده مناسب از فضاهای باز در جهت احداث پارکینگ در مراکز
WT3– اعمال مدیریت صحیح در جهت استفاده از فضاهای مراکز و طراحی مناسب آنها برای استفاده معلولین
WT4– کاهش جرم و جنایت در اطراف مراکز و مدیریت صحیح این مهم جهت استفاده مناسب کودکان و زنان از امکانات موجود در مراکز

شکل 4-1- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد. بدین نحو که از نقاط قوت در راستای بهره مندی از فرصت ها استفاده شود.