پروتئینی، عصاره، Rm)، سوپراکسید، تیمارهای

(C0) و
2- شش روز قطع آبیاری (D6).
3-3-1-4- تنش خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه)
رقم کیمیا: الگوی الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی برگ پرچم در مرحله پر شدن دانه در سه سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5) و ده روز قطع آبیاری (DF10) هشت نوار آنزیمی (6/0- 028/0= Rm) را روی ژلهای پلی آکریل آمیدی نشان داد. ایزوفرم شماره 4 (37/0= Rm) در عصاره های پروتئینی DF5 و DF10 مشاهده نشد. نوار ایزوفرم پراکسیدازی شماره 1 (028/0= Rm) طی اعمال تنش خشکی فعالیت زیادی را نشان داد. در مورد ایزوفرم پراکسیدازی شماره 7 (51/0= Rm) نیز تحت تیمارهای خشکی آخر فصل یعنی در تیمارهای CF5، DF5 و DF10 فعالیت شدیدتری ظاهر شد. نوار شماره هشت (9/0= Rm) فعالیت زیادی را در روز پنجم برداشت گیاهان تحت تنش خشکی (CF5 و DF5) نشان داد (جدول 3-15، شکل 3-72).
جدول3-15- پراکنش ایزوفرمهای پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی برگ پرچم رقم کیمیا روی ژلهای PAGE تحت تیمار خشکی در مرحله زایشی (پرشدن دانه) در سه سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5) و ده روز قطع آبیاری (DF10).
DF10 DF5 CF5 Rm شماره نوار آنزیمی
+++ ++++ +++ 028/0 1
+ + + 2/0 2
+ + + 28/0 3
─ ─ + 37/0 4
+ + + 42/0 5
+ + + 45/0 6
+++ +++ +++ 51/0 7
+ +++ +++ 6/0 8
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-72- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی برگ پرچم رقم کیمیا تحت تیمار خشکی در مرحله زایشی در سه سطح به ترتیب 1- پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، 2- پنج روز قطع آبیاری (DF5) و 3- ده روز قطع آبیاری (DF10).
3-3-2- بررسی تغییر فعالیت کیفی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
3-3-2-1- تنش کمبود عناصر غذایی
رقم کیمیا: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی در تیمارهای شاهد، کمبود منگنز، فسفر، بور، آهن و نیتروژن نه نوار آنزیمی را در محدوده (55/0-0= Rm) نشان داد. تیمار کمبود فسفر باعث افزایش فعالیت ایزوفرم های شماره 3، 4، 5 و 6 (31/0 و 27/0 و 24/0 و 2/0= Rm) شد. ایزوفرم شماره 8 (44/0= Rm) تنها در الکتروفورز عصاره پروتئینی گیاهان تحت تیمار کمبود نیتروژن مشاهده شد و همچنین ایزوفرم شماره 9 SOD (55/0= Rm) فعالیت شدیدی را پس از تیمار کمبود نیتروژن و فسفر نسبت به سایر تیمارها نشان داد (جدول 3-16، شکل 3-73).
جدول3-16- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) تحت تیمارهای شاهد (C0)، کمبود بور (B) ، آهن (Fe)، فسفر (P)، منگنز (Mn) و نیتروژن (N).
-N -Mn -P -Fe -B C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + + + + 0 1
+ + ++ ±+ ±+ ++ 037/0 2
+++ +++ ++++ +++ +++ +++ 2/0 3
++ ++ +++ + ++ ++ 24/0 4
++ ++ +++ + ++ ++ 27/0 5
±++ ++ +++ + ++ ++ 31/0 6
+ + + ++ + + 4/0 7
+ ─ ─ ─ ─ ─ 44/0 8
+++++ +++ ++++ ++ +++ ++ 55/0 9
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-73- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود بور، 3- کمبود آهن، 4- کمبود فسفر،
5- کمبود منگنز و 6- کمبود نیتروژن.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مربوط به عصاره های پروتئینی ریشه در تیمارهای شاهد، کمبود بور، آهن، منگنز، فسفر، نیتروژن نه نوار آنزیمی (6/0-0= Rm) را نشان داد. نوار شماره 8 (46/0= Rm) تنها در تنش کمبود آهن وجود داشت. نوار شماره 2 و 9
(6/0 و 04/0= Rm) در نمونه های مربوط به کمبود فسفر و منگنز فعالیت زیادی داشت و به صورت پررنگ ظاهر شد. نوار شماره 3 (24/0= Rm) در تیمارهای کمبود آهن، فسفر، منگنز و شاهد فعالیت شدیدی نشان داد. ایزوفرم شماره 9 در تیمارهای مربوط به کمبود بور و نیتروژن فعالیت بالایی نسبت به سایر تنشها نشان دادند (جدول 3-17، شکل 3-74).
جدول3-17- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) تحت تیمارهای شاهد (C0)، کمبود بور (B)، آهن (Fe)، فسفر (P)، منگنز (Mn) و نیتروژن (N).
-N -Mn -P -Fe -B C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + + + + 0 1
+ +++ +++ ++ ++ ++ 04/0 2
++ +++ +++ +++ ++ +++ 24/0 3
++ ±+ ±+ ±+ ±++ ++ 3/0 4
++ + + + ++ + 34/0 5
++ ++ ++ + +++ ±+ 4/0 6
+ ++ ±+ + +++ ±+ 42/0 7
─ ─ ─ + ─ ─ 46/0 8
++++ +++ +++ ++ ++++ ++ 6/0 9
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-74- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود بور، 3- کمبود آهن، 4- کمبود فسفر،
5- کمبود منگنز و 6- کمبود نیتروژن.

رقم شوگرگریز: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مربوط به عصاره های پروتئینی اندام هوایی تیمارهای شاهد، کمبود منگنز، بور و آهن هشت نوار آنزیمی
(63/0-0= Rm) را نشان داد. نوار شماره 7 (42/0= Rm) در تیمارهای شاهد، کمبود منگنز و بور مشاهده نشد. ایزوفرم شماره 8 (63/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمار های شاهد، کمبود منگنز فعالیت بسیار شدیدی در مقایسه با ایزوفرم های دیگر نشان دادند (جدول 3-18، شکل 3-75).

جدول3-18- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، کمبود منگنز (Mn)، بور (B) و آهن (Fe).
-Fe -B -Mn C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + + 0 1
±+
± ±+ ++ 021/0 2
+++ +++ +++ +++ 21/0 3
± ++ ±++ ++ 27/0 4
± + ++ ++ 31/0 5
+ ++ ++ ++ 36/0 6
± ─ ─ ─ 42/0 7
+++ +++ ++++ ++++ 63/0 8
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-75- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود منگنز، 3- کمبود بور و 4- کمبود آهن.
الگوی الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مربوط به عصاره های پروتئینی ریشه تیمارهای شاهد، کمبود منگنز، بور و آهن هشت نوار آنزیمی (63/0-0= Rm) را نشان داد. نوار شماره 3 (21/0= Rm) در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد و ایزوفرم شماره 8 (63/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمار کمبود بور فعالیت بسیار شدیدی را نشان دادند (جدول 3-19، شکل 3-76).

جدول3-19- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، کمبود منگنز (Mn)، بور (B) و آهن (Fe).
-Fe -B -Mn C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + + 0 1
+++ +++ ++ +++ 021/0 2
+++ ++ ++ ++++ 21/0 3
++ + ±+ +++ 27/0 4
± ++ + +++ 31/0 5
++ ++ ++ +++ 36/0 6
+ + + ++ 42/0 7
+++ ++++ +++ +++ 63/0 8
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-76- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود منگنز، 3- کمبود بور و 4- کمبود آهن.
3-3-2-2- تنش شوری
رقم کیمیا: الگوی الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مربوط به عصاره های پروتئینی اندام هوایی گیاهان شاهد و گیاهان رشد یافته در غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl هشت نوار آنزیمی (55/0-0= Rm) را نشان داد. ایزوفرم شماره 5 (27/0= Rm) در تیمارهای 75 و 150 میلی مولار کلرید سدیم مشاهده نشد. ایزوفرم شماره 8 (55/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمارهای نمونه شاهد و غلظتهای 150 و 225 میلی مولار کلرید سدیم فعالیت بالایی را نشان داد. نوار شماره 3 (2/0= Rm) در عصاره های پروتئینی گیاهان شاهد و تیمار غلظت 225 میلی مولار NaCl فعالیت بالایی داشت. ایزوفرم شماره 4 (24/0= Rm) در تنش غلظت 225 میلی مولار کلرید سدیم فعالیت زیادی را نشان داد (جدول 3-20، شکل 3-77).
جدول3-20- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl.
225mM NaCl 150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ ± ± + 0 1
++ ±+ ±+ ++ 037/0 2
++++ +++ +++ ++++ 2/0 3
+++ + + ++ 24/0 4
+ ─ ─ ++ 27/0 5
++ ±++ ±++ ++ 31/0 6
++ + + + 4/0 7
+++ ±++ + +++ 55/0 8
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-77- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا تحت تیمارهای به ترتیب 1- شاهد، غلظتهای 2- 75، 3- 150 و
4- 225 میلی مولار NaCl.
رقم شوگرگریز: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان شاهد و گیاهان رشد یافته در غلظتهای 75 و 150 میلی مولار NaCl هشت نوار آنزیمی (63/0-0= Rm) را نشان داد. نوار شماره 4 و 6 (36/0 و 27/0= Rm) در تیمار 75 میلی مولار NaCl فعالیت بسیار شدیدی در مقایسه با ایزوفرم های دیگر نشان دادند (جدول 3-21، شکل 3-78).
150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + 0 1
++ +++ +++ 021/0 2
+++ +++ ++++ 21/0 3
+++ ++++ +++ 27/0 4
++ +++ +++ 31/0 5
++ ++++ +++ 36/0 6
+ ++ ++ 42/0 7
+ ++ +++ 63/0 8
جدول3-21- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، غلظتهای 75 و 150 میلی مولار NaCl.

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-78- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز تحت تیمارهای به ترتیب 1- شاهد، غلظتهای 2- 75 و 3- 150