پروتئینی، عصاره، اندام، Rm)، تیمارهای

میلی مولار NaCl.
3-3-2-3- تنش خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی)
رقم کیمیا: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مربوط به عصاره های پروتئینی ریشه در تیمارهای شاهد و شش روز قطع آبیاری (D6) هشت نوار آنزیمی (64/0-0= Rm) را مشخص نمود. ایزوفرم شماره 2 (04/0= Rm) در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد فعالیت بالایی را نشان داد (جدول 3-22، شکل 3-79).
D6 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
± ± 0 1
±+ +++ 04/0 2
++ ++ 24/0 3
++ ++ 28/0 4
++ ++ 32/0 5
++ ++ 36/0 6
+ ±+ 44/0 7
++ ++ 64/0 8
جدول3-22- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا روی ژلهای PAGE تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در دو سطح شاهد (C0) و
شش روز قطع آبیاری (D6).

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-79- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در دو سطح 1- شاهد (C0) و
2- شش روز قطع آبیاری (D6).

3-3-2-4- تنش خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه)
رقم کیمیا: الگوی الکتروفورزی آنزیم پراکسیداز موجود در عصاره های پروتئینی برگ پرچم در مرحله پر شدن دانه در سه سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5) و ده روز قطع آبیاری (DF10) نه نوار آنزیمی (64/0-0= Rm) را روی ژلهای پلی آکریل آمیدی نشان داد. نوار شماره 8 (56/0= Rm) فقط در عصاره های پروتئینی برگ پرچم تیمار CF5 مشاهده شد. تیمارهای CF5، DF5 و DF10 در ایزوفرم شماره 9 (64/0= Rm) فعالیت بسیار شدیدی نشان دادند (جدول 3-23، شکل 3-80).
جدول3-23- پراکنش ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی برگ پرچم
رقم کیمیا روی ژلهای PAGE تحت تیمار خشکی در مرحله زایشی (پرشدن دانه) در سه سطح
پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5) و ده روز قطع آبیاری (DF10).
DF10 DF5 CF5 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + 0 1
++ +++ +++ 04/0 2
+++ +++ +++ 24/0 3
+++ +++ +++ 28/0 4
+++ +++ +++ 32/0 5
+++ +++ +++ 36/0 6
± + + 44/0 7
─ ─ + 56/0 8
++++++ ++++++ ++++++ 64/0 9

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-80- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در
عصاره های پروتئینی برگ پرچم رقم کیمیا تحت تیمار خشکی در مرحله زایشی (پرشدن دانه) در سه سطح
1- پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، 2- پنج روز قطع آبیاری (DF5) و 3- ده روز قطع آبیاری (DF10).
3-3-3- بررسی تغییر فعالیت کیفی ایزوفرمهای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
بر اساس کوفاکتور فلزی استفاده شده برای آشکارسازی این آنزیم، SOD ها به سه گروه دسته بندی می شوند: Fe-SOD که در کلروپلاست واقع شده، Mn-SOD که در میتوکندری و پراکسیزوم قرار گرفته و Cu/Zn-SOD که در کلروپلاست، سیتوزول، و احتمالا در فضای خارج سلولی واقع شده است. تشخیص این ایزوفرمها توسط H2O2 و KCN صورت می گیرد. ایزوفرم Fe-SOD توسط H2O2 مهار شده ولی با KCN مهار نمی شود. Mn-SOD با H2O2 یا KCN مهار نمی شود. Cu/Zn-SODبا هر دو H2O2 و KCN مهار می شود. نیمرخ الکتروفورزی ایزوفرم های آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تحت اثر مهاری H2O2 مربوط به عصاره های پروتئینی اندام هوایی و ریشه سورگوم رقم شوگرگریز در تیمارهای مختلف شش نوار آنزیمی را در محدوده (63/0-0= Rm) نشان داد (شکل 3-81 و 3-82). مشخص کردن ایزوفرمهای آنزیم سوپراکسید دیسموتاز با اثر مهاری KCN در الگوی الکتروفورزی عصاره های پروتئینی اندام هوایی و ریشه سورگوم رقم شوگرگریز در تیمارهای مختلف هفت نوار آنزیمی را در محدوده (42/0-0= Rm) نشان داد (شکل 3-81 و 3-83).

شکل 3-81- نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی رقم شوگرگریز در تیمارهای مختلف به ترتیب 1- اندام هوایی شاهد، 2- ریشه شاهد، 3- اندام هوایی کمبود منگنز، 4- ریشه کمبود منگنز، 5- اندام هوایی کمبود بور، 6- ریشه کمبود بور، 7- اندام هوایی کمبود آهن، 8- ریشه کمبود آهن.

شکل 3-82- مقایسه اثر بازدارندگی H2O2 در نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت ایزوفرم های آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی رقم شوگرگریز در تیمارهای مختلف به ترتیب
1- اندام هوایی شاهد، 2- ریشه شاهد، 3- اندام هوایی کمبود منگنز، 4- ریشه کمبود منگنز، 5- اندام هوایی کمبود بور، 6- ریشه کمبود بور، 7- اندام هوایی کمبود آهن و 8- ریشه کمبود آهن.

شکل 3-83- مقایسه اثر بازدارندگی KCN روی نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت ایزوفرم های آنزیم سوپراکسید دیسموتاز موجود در عصاره های پروتئینی رقم شوگرگریز تحت تیمارهای مختلف به ترتیب
1- اندام هوایی شاهد، 2- ریشه شاهد،3- اندام هوایی کمبود منگنز، 4- ریشه کمبود منگنز، 5- اندام هوایی کمبود بور، 6- ریشه کمبود بور، 7- اندام هوایی کمبود آهن و 8- ریشه کمبود آهن.

3-3-4- بررسی تغییر فعالیت کیفی آنزیم اسید فسفاتاز
3-3-4-1- تنش کمبود عناصر غذایی
رقم کیمیا: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز مربوط به عصاره های پروتئینی اندام هوایی طی تیمارهای شاهد، کمبود نیتروژن، فسفر، منگنز، بور و آهن چهار نوار آنزیمی را در محدوده (39/0-0= Rm) آشکار نمودند. نوار شماره 3 (21/0= Rm) در تیمارهای شاهد، کمبود منگنز، نیتروژن و بور وجود نداشت. نوار شماره 2 و 4 (39/0 و 078/0= Rm) در مورد تنش کمبود آهن فعالیت شدیدی آشکار ساخت و نوارها پررنگ بودند. تیمار کمبود فسفر نیز باعث افزایش فعالیت نوار شماره 2 شده بود. تیمارهای شاهد، کمبود منگنز، بور، نیتروژن نیز از نظر این ایزوفرم فعالیت بالایی نشان دادند (جدول 3-24، شکل 3-84).
جدول3-24- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) تحت تیمارهای شاهد (C0)، کمبود منگنز (Mn)، نیتروژن (N)، بور (B)، آهن (Fe) و فسفر (P).
-P -Fe -B -N -Mn C0 Rm شماره نوار آنزیمی
++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 1
+++ ++ ++ ++ ++ ++ 078/0 2
++ ± ─ ─ ─ ─ 21/0 3
++ ++ + + + + 39/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-84- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود منگنز ، 3- کمبود نیتروژن، 4- کمبود بور،
5- کمبود آهن و 6- کمبود فسفر.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز مربوط به عصاره های پروتئینی ریشه طی تیمارهای شاهد، کمبود منگنز، نیتروژن، فسفر، بور و آهن چهار نوار آنزیمی را در محدوده
(35/0-0= Rm) نشان داد. نوار شماره 1 در تیمار کمبود نیتروژن مشاهده نشد. تیمارهای کمبود فسفر و آهن در نوار شماره 2 (081/0= Rm) فعالیت شدیدی نسبت به سایرین نشان دادند (جدول 3-25، شکل 3-85).

جدول3-25- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا روی ژلهای پلی آکریل آمیدی (PAGE) تحت تیمارهای شاهد (C0)، نیتروژن (N)، بور (B)، فسفر (P)، منگنز (Mn) و آهن (Fe).
-Fe -Mn -P -B -N C0 Rm شماره نوار آنزیمی
± ± ± ± ─ ± 0 1
++++ ±++ +++++ +++ + +++ 081/0 2
+ + ++ + ─ + 24/0 3
+++ ± ++ + ± + 35/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-85- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های
پروتئینی ریشه رقم کیمیا به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود نیتروژن، 3- کمبود بور، 4- کمبود فسفر،
5- کمبود منگنز و6 – کمبود آهن.
رقم شوگرگریز: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی تیمارهای شاهد، کمبود نیتروژن، فسفر، منگنز، آهن و بور چهار نوار آنزیمی (25/0-0= Rm) را نشان داد. نوار شماره 3 (16/0= Rm) در تیمار شاهد مشاهده نشد و در تیمار کمبود منگنز فعالیت بالایی داشت (جدول 3-26، شکل 3-86).

جدول3-26- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، فسفر (P)، منگنز (Mn)، نیتروژن (N)، آهن (Fe) و بور (B).
-B -Fe -N -Mn -P C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + + + + + 0 1
+ ++ + + + + ++ ++ 046/0 2
± + + + + + + + ─ 16/0 3
+ ± + + ± ± 25/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-86- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود فسفر، 3- کمبود منگنز،
4- کمبود نیتروژن، 5- کمبود آهن و6- کمبود بور.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی مربوط به ریشه تیمارهای شاهد، کمبود نیتروژن، فسفر، منگنز، آهن و بور چهار نوار آنزیمی (25/0-0= Rm) را نشان داد. ایزوفرم شماره 1 در تیمار کمبود بور مشاهده نشد. نوار شماره 2 (046/0= Rm) طی تنش کمبود آهن فعالیت شدیدی داشت. ایزوفرم شماره 3 (16/0= Rm) در تیمار کمبود فسفر و نوار شماره 4 (25/0= Rm) در تیمار کمبود بور فعالیت بالایی داشتند (جدول 3-27، شکل 3-87).

جدول3-27- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای
پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، فسفر (P)، منگنز (Mn)، نیتروژن (N)، آهن (Fe) و بور (B).
-B -Fe -N -Mn -P C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ ± ± ± ± ± 0 1
+ + + + + + + + + + + + + 046/0 2
+ + + + + + + + + + 16/0 3
+ + + + ± ± + + + + 25/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-87- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز به ترتیب 1- شاهد، 2- کمبود فسفر، 3- کمبود منگنز، 4- کمبود نیتروژن،
5- کمبود آهن و 6- کمبود بور.
3-3-4-2- تنش شوری
رقم کیمیا: الگوی الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی گیاهان