پروتئینی، عصاره، اسید، Rm)، آبیاری

رشد یافته در غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl چهار نوار آنزیمی را در محدوده (39/0-0= Rm) نشان داد. ایزوفرم شماره 3 (21/0= Rm) در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد مشاهده نشد. ایزوفرمهای شماره 1 و 2 (078/0 و 0 = Rm) طی اعمال تنش شوری فعالیت بالایی را نشان دادند (جدول 3-28، شکل 3-88).
225mM NaCl 150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
++ ++ ++ ++ 0 1
++ ++ ++ ++ 078/0 2
+ + + ─ 21/0 3
+ + + + 39/0 4
جدول3-28- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا روی ژلهای
پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl.
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-88- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا تحت تیمارهای به ترتیب 1- شاهد، غلظتهای 2- 75، 3- 150 و
4- 225 میلی مولار NaCl.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز مربوط به عصاره های پروتئینی ریشه گیاهان رشد یافته در غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl چهار نوار آنزیمی را در محدوده
(35/0-0= Rm) نشان داد. ایزوفرم شماره 2 در تیمارهای 75 و 225 میلی مولار کلرید سدیم فعالیت بالایی داشت (جدول 3-29، شکل 3-89).

جدول3-29- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا روی ژلهای
پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl.
225mM NaCl 150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
± + + ± 0 1
++++ +++ ++++ +++ 081/0 2
++ ++ ++ + 24/0 3
++ ++ ++ + 35/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-89- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا تحت تیمارهای به ترتیب 1- شاهد، غلظتهای 2- 75، 3- 150 و
4- 225 میلی مولار NaCl.
رقم شوگرگریز: الگوی الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی گیاهان رشد یافته در غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl چهار نوار آنزیمی را در محدوده (25/0-0= Rm) نشان داد. نوار شماره 1 در تیمارهای 75 و 225 میلی مولار NaCl مشاهده نشد. ایزوفرم شماره 3 (16/0= Rm) در عصاره های پروتئینی گیاهان شاهد وجود نداشت. ایزوفرم شماره 2 (046/0= Rm) در تیمار 75 میلی مولار کلرید سدیم فعالیت زیادی آشکار ساخت. ایزوفرم شماره 3 و 4 (25/0 و 16/0= Rm) در غلظت 225 میلی مولار کلرید سدیم و نوار شماره 4 در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد فعالیت بسیار کمی را نشان دادند (جدول 3-30، شکل 3-90).
جدول3-30- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl.
225mM NaCl 150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ + ─ + 0 1
± + + + + + + + + + ++ 046/0 2
± + + + ─ 16/0 3
± + + + ± 25/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-90- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز تحت تیمارهای به ترتیب 1- شاهد، غلظتهای 2- 75، 3- 150 و
4- 225 میلی مولار NaCl.
نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز مربوط به عصاره های پروتئینی ریشه تیمارهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl چهار نوار آنزیمی را در محدوده (25/0-0= Rm) نشان داد. نوار شماره 1 در عصاره های پروتئینی غلظتهای 75 و 225 میلی مولار کلرید سدیم مشاهده نشد. ایزوفرم شماره 2 (046/0= Rm) در تیمارهای 75 و 150 میلی مولار NaCl و همچنین در عصاره های پروتئینی گیاهان شاهد فعالیت بالایی نشان داد (جدول 3-31، شکل 3-91).
جدول3-31- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای
پلی آکریل آمیدی تحت تیمارهای شاهد (C0)، غلظتهای 75، 150 و 225 میلی مولار NaCl.
225mM NaCl 150mM NaCl 75mM NaCl C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ + ─ ± 0 1
±++ + + + + + + + + + + 046/0 2
+ + + + + 16/0 3
+ + + + + + 25/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-91- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز تحت تیمارهای به ترتیب 1- شاهد، غلظتهای 2- 75، 3- 150 و
4- 225 میلی مولار NaCl.
3-3-4-3- تنش خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی)
رقم کیمیا: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز مربوط به عصاره های پروتئینی اندام هوایی تیمارهای شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) چهار نوار آنزیمی در محدوده (31/0-0= Rm) مشخص نمود. ایزوفرم شماره 2 (067/0= Rm) در عصاره های پروتئینی گیاهان شاهد و تیمار D6 فعالیت بالایی نشان داد. نوار شماره 3 (22/0= Rm) در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد و تیمار D3 مشاهده نشد. ایزوفرم شماره 4 (31/0= Rm) طی اعمال تنش خشکی فعالیت کمی آشکار ساخت (جدول 3-32، شکل 3-92).
جدول3-32- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا روی ژلهای
پلی آکریل آمیدی تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در سه سطح شاهد (C0)، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6).
D6 D3 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+ + ± 0 1
+++ ±+ ++ 067/0 2
+ ─ ─ 22/0 3
± ± ± 31/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-92- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم کیمیا تحت تیمار خشکی در مرحله رویشی در سه سطح به ترتیب 1- شاهد (C0)،
2- سه روز قطع آبیاری (D3) و 3- شش روز قطع آبیاری (D6).
الگوی الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه تیمارهای شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) سه نوار آنزیمی (3/0-069/0= Rm) را مشخص نمود. ایزوفرم شماره 1 (069/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمار D3 فعالیت بالایی نشان داد. نوار شماره 3 (3/0= Rm) در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد و تیمار D6 مشاهده نشد (جدول 3-33، شکل 3-93).
جدول3-33- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا روی ژلهای
پلی آکریل آمیدی تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در سه سطح شاهد (C0)،
سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6).
D6 D3 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
±+ +++ + 067/0 1
± + ± 22/0 2
─ ± ─ 31/0 3
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-93- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم کیمیا تحت تیمار خشکی در مرحله رویشی در سه سطح به ترتیب 1- شاهد (C0)،
2- سه روز قطع آبیاری (D3) و 3- شش روز قطع آبیاری (D6).
رقم شوگرگریز: نیمرخ الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز مربوط به عصاره های پروتئینی اندام هوایی تیمارهای شاهد، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6) چهار نوار آنزیمی در محدوده (29/0-0= Rm) مشخص نمود. ایزوفرم شماره 1 در تیمارهای D3 و D6 مشاهده نشد. ایزوفرم شماره 2 (063/0= Rm) در عصاره پروتئینی تیمار D6 فعالیت بالایی را آشکار ساخت. ایزوفرم شماره 3 (21/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمارهای D3 و D6 فعالیت بالایی را نشان داد (جدول 3-34، شکل 3-94).
جدول3-34- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در سه سطح شاهد (C0)، سه روز قطع آبیاری (D3) و شش روز قطع آبیاری (D6).
D6 D3 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
─ ─ + 0 1
+++ ± + + + 063/0 2
+ + + + ± 21/0 3
+ + + 29/0 4
حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-94- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی اندام هوایی رقم شوگرگریز تحت تیمار خشکی در مرحله رویشی در سه سطح به ترتیب
1- شاهد (C0)، 2- سه روز قطع آبیاری (D3) و 3- شش روز قطع آبیاری (D6).
الگوی الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه تیمارهای شاهد و شش روز قطع آبیاری (D6) سه نوار آنزیمی (3/0-069/0= Rm) را مشخص نمود. نوار شماره 1 (069/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمار D6 فعالیت بالایی نشان داد. ایزوفرم شماره 3 در عصاره های پروتئینی نمونه های شاهد مشاهده نشد (جدول 3-35، شکل 3-95).
جدول3-35- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز روی ژلهای پلی آکریل آمیدی تحت تیمار خشکی در مرحله 5 برگی (رویشی) در دو سطح شاهد (C0) و شش روز قطع آبیاری (D6).
D6 C0 Rm شماره نوار آنزیمی
+++ ±+ 069/0 1
+ ± 16/0 2
± ─ 3/0 3

حضور و شدت هر نوار آنزیمی با تعداد علامتهای + و عدم حضور نوارهای آنزیمی با علامت ─ مشخص شده است.

شکل 3-95- مقایسه نیمرخ الکتروفورزی (PAGE) فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی ریشه رقم شوگرگریز تحت تیمار خشکی در مرحله رویشی در دو سطح به ترتیب 1- شاهد (C0)
و 2- شش روز قطع آبیاری (D6).
3-3-4-4- تنش خشکی در مرحله زایشی (پر شدن دانه)
رقم کیمیا: الگوی الکتروفورزی آنزیم اسید فسفاتاز موجود در عصاره های پروتئینی برگ پرچم در مرحله پر شدن دانه در چهار سطح پنج روز آبیاری مطلوب (CF5)، پنج روز قطع آبیاری (DF5)، ده روز آبیاری مطلوب (CF10) و ده روز قطع آبیاری (DF10) چهار نوار آنزیمی (31/0- 0= Rm) را روی ژلهای پلی آکریل آمیدی نشان داد. ایزوفرم شماره 2 (067/0= Rm) در عصاره های پروتئینی تیمارهای DF5، CF10 و DF10 فعالیت بالایی را نشان داد. نوار شماره 4 (31/0= Rm) در تیمارهای DF5 و CF10 فعالیت بالایی داشت (جدول 3-36، شکل 3-96).
جدول3-36- پراکنش ایزوفرمهای اسید فسفاتاز عصاره های پروتئینی اندام