پردیس، فرهنگی،، مختار، تفریحی، تماشا

منظور از سوالات پرسشنامه ی مطرح شده در جهت تعیین سلسله مراتب مراکز استفاده شده است. مرحله دوم، تعیین امتیاز و وزن گویه ها و مقایسه دودویی هر کدام از آنها برای بدست آوردن ضریب تطابق (CR) است. در این مرحله برای بدست آوردن وزن گویه ها از نظرات شهروندان استفاده شده است.
جدول 4-18- امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP
شاخص
گویه
پردیس تماشا
مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی
ورزشگاه امام رضا (ع)
مجموعه ورزشی بدر
مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختارسلیمانی
CR
محیطی و کالبدی
A1- رضایت از معماری مراکز
0.318
0.269
0.137
0.104
0.171
0.06

A2- رضایت از کیفیت محیط اطراف
0.109
0.059
0.210
0.311
0.311
0.04

A3- روشنایی معابر منتهی به مراکز
0.248
0.323
0.072
0.260
0.097
0.03

A4- تأثیر مراکز بر محیط زیست
0.256
0.147
0.083
0.375
0.139
0.05

A5- رضایت از نظافت و پاکیزگی
0.308
0.164
0.124
0.231
0.094
0.03

A6- استشمام بوی بد در مراکز
0.104
0.154
0.259
0.398
0.084
0.03

A7- وجود سرو صدا در اطراف مراکز
0.373
0.147
0.257
0.159
0.063
0.02
اقتصادی
B1- تخصیص درآمد برای استفاده از مراکز
0.160
0.160
0.281
0.300
0.099
0.01
اجتماعی
C1- تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
0.338
0.097
0.097
0.307
0.161
0.01

C2- تأثیر مراکز در تعامل اجتماعی
0.247
0.046
0.135
0.470
0.103
0.07

C3- تأثیر مراکز در مشارکت مردم
0.302
0.142
0.092
0.302
0.161
0.10

C4- تمایل پرسش شونده در ارائه خدمات در مراکز
0.167
0.100
0.221
0.430
0.081
0.04

C5- آمادگی برای مشارکت در مراکز
0.459
0.060
0.201
0.121
0.159
0.05

C6- تخصیص زمان برای استفاده از این مراکز
0.295
0.184
0.295
0.138
0.088
0.02

C7- رضایت از مدیریت مراکز
0.146
0.074
0.335
0.192
0.254
0.04

C8- تأثیر مراکز در تغییر شیوه ی زندگی
0.286
0.143
0.143
0.143
0.286
0.00

C9- تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در تغییر شیوه زندگی
0.213
0.121
0.121
0.121
0.425
0.01

C10- میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگی
0.500
0.125
0.125
0.125
0.125
0.00

C11- میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه ی زندگی
0.135
0.127
0.127
0.127
0.482
0.00
آموزشی
D1- ارتباط آموزش های ارائه شده در مراکز با نوع فعالیت آنها
0.124
0.387
0.231
0.094
0.164
0.03

D2- میزان آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژی های مدرن
0.234
0.124
0.124
0.124
0.395
0.00
زیرساخت و تأسیسات
E1- رضایت از کیفیت راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
0.387
0.164
0.094
0.124
0.231
0.03

E2- میزان امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری
0.166
0.166
0.338
0.255
0.075
0.03

E3- رضایت از تأسیسات و خدمات مراکز
0.164
0.131
0.126
0.416
0.164
0.05

E4- کمیت و کیفیت تأسیسات زیربنایی و خدماتی مراکز
0.353
0.236
0.211
0.086
0.113
0.05

E5- رضایت از ظرفیت پارکینگ مراکز
0.317
0.118
0.184
0.281
0.100
0.02

E6- میزان فضای اختصاص یافته به کودکان
0.356
0.104
0.078
0.231
0.231
0.03
امنیت
F1- احساس امنیت در مراکز
0.308
0.145
0.094
0.287
0.094
0.03

F2- امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از مراکز در شب
0.430
0.263
0.082
0.079
0.146
0.08
سلامت
G1- تأثیر مراکز در افزایش سلامت جسمانی شما
0.088
0.268
0.202
0.354
0.088
0.03

G2- تأثیر مراکز در افزایش سلامت روانی شما
0.186
0.265
0.159
0.301
0.089
0.01
جمع
8.033
5.013
5.017
7.37
5.273

بر اساس نتایج نهایی تکنیک AHP، پردیس تماشا (با امتیاز 8.033)، مجموعه ورزشی بدر (با امتیاز 7.37)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی (با امتیاز 5.273)، ورزشگاه امام رضا (ع) (با امتیاز 5.017) و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی (با امتیاز 5.013) به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.
4-2-1- شاخص محیطی و کالبدی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص محیطی و کالبدی این نتایج بدست آمد که در گویه رضایت از معماری مرکز (A1)، پردیس تماشا، رضایت از کیفیت محیط اطراف (A2)، مجموعه ورزشی بدر و مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، روشنایی معابر منتهی به مراکز (A3)، مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی، تأثیر مراکز بر محیط زیست (A4)، مجموعه ورزشی بدر، رضایت از نظافت و پاکیزگی (A5)، پردیس تماشا، استشمام بوی بد در مراکز (A6) و همچنین وجود سر و صدا در اطراف مراکز (A7) (امتیاز کمتر، مطلوب تر) مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.
نمودار 4-18- رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی

4-2-2- شاخص اقتصادی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص اقتصادی این نتایج بدست آمد که در گویه تخصیص درآمد برای استفاده از مراکز (B1)، شهروندان برای استفاده از مجموعه ورزشی بدر درآمد بیشتر و در مجتمع فرهنگی، ورزشی و ورزشی شهید مختار سلیمانی درآمد کمتری را صرف می کنند.

نمودار 4-19- رتبه بندی مراکز در شاخص اقتصادی

4-2-3- شاخص اجتماعی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص اجتماعی این نتایج بدست آمد که در گویه تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق (C1)، پردیس تماشا، تأثیر مراکز در تعامل اجتماعی (C2)، مجموعه ورزشی بدر، تأثیر مراکز در مشارکت مردم (C3)، پردیس تماشا و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی، تمایل پرسش شونده در ارائه خدمات در مراکز (C4)، مجموعه ورزشی بدر، آمادگی برای مشارکت در مراکز (C5)، پردیس تماشا، تخصیص زمان برای استفاده از این مراکز (C6)، پردیس تماشا و ورزشگاه امام رضا (ع)، رضایت از مدیریت مراکز (C7) ورزشگاه امام رضا (ع)، تأثیر مراکز در تغییر شیوه ی زندگی (C8) پردس تماشا و مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در تغییر شیوه زندگی (C9)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگی (C10)، پردیس تماشا و نهایتاً در گویه میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه ی زندگی (C11)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.

نمودار 4-20- رتبه بندی مراکز در شاخص اجتماعی

4-2-4- شاخص آموزشی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص آموزشی این نتایج بدست آمد که در گویه ارتباط آموزش های ارائه شده در مراکز با نوع فعالیت آنها (D1)، مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بیشترین رضایت و در گویه میزان آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژی های مدرن (D2)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.

نمودار 4-21- رتبه بندی مراکز در شاخص آموزشی

4-2-5- شاخص زیرساخت و تأسیسات
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات این نتایج بدست آمد که در گویه رضایت از کیفیت راهها و مسیرهای منتهی به مراکز (E1)، پردیس تماشا، میزان امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری (E2)، ورزشگاه امام رضا (ع)، رضایت از تأسیسات و خدمات مراکز (E3)، مجموعه ورزشی بدر، کمیت و کیفیت تأسیسات زیربنایی و خدماتی مراکز (E4)، پردیس تماشا، رضایت از ظرفیت پارکینگ مراکز (E5)، پردیس تماشا، میزان فضای اختصاص یافته به کودکان (E6) پردیس تماشا بیشترین رضایت را کسب کردند.

نمودار 4-22- رتبه بندی مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات

4-2-6- شاخص امنیت
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص امنیت این نتایج بدست آمد که در گویه های احساس امنیت در مراکز (F1) و امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از مراکز در شب (F2)، پردیس تماشا بیشترین رضایت را کسب کرد.

نمودار 4-23- رتبه بندی مراکز در شاخص امنیت

4-2-7- شاخص سلامت
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص سلامت این نتایج بدست آمد که در گویه های تأثیر مراکز در افزایش سلامت جسمانی (G1) و تأثیر مراکز در افزایش سلامت روانی (G2)، مجموعه ورزشی بدر بیشترین رضایت را کسب کرد.

نمودار 4-24- رتبه بندی مراکز در شاخص سلامت

4-3- تکنیک SWOT
به منظور وزن دهی به نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از نظرات 20 کارشناس مرتبط با حوزه تخصصی بهره گیری گردید. سپس در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، از نرم افزار Expert Choice برای تحلیل نظرات کارشناسی و محاسبه وزن هر معیار مورد استفاده قرار گرفت.

جدول 4-19- عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه
عوامل داخلی
نقاط قوت
نقاط ضعف
1- معماری مناسب برخی از مراکز
2- کیفیت بالای محیط اطراف برخی مراکز
3- کیفیت مناسب راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
4- کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان
5- تخصیص فضای کافی به کودکان در مراکز
1- وجود سروصدای زیاد در برخی از مراکز
2- کمبود ظرفیت پارکینگ در مراکز
3- عدم وجود امنیت کافی در اطراف مراکز
4- عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب
5- استشمام بوی بد در برخی از مراکز
عوامل خارجی
فرصت ها
تهدیدها
1- تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
2- تأثیر مراکز در افزایش تعاملات اجتماعی
3- تأثیر مراکز در افزایش مشارکت مردم
4- گذراندن اوقات فراغت کودکان در مراکز
5- برگزاری مسابقات منطقه ای در مراکز
1- افزایش جرم و جنایت در اطراف مراکز به دلیل تجمع افراد
2- عدم استفاده مناسب از فضاهای موجود در مراکز
3- مدیریت ناصحیح برخی مراکز
4- عدم توجه به استفاده زنان از فضاهای موجود در مراکز
5- نامناسب بودن فضاها برای استفاده معلولین

جدول 4-20- مقایسه زوجی نقاط قوت
درجه اهمیت
S5
S4
S3
S2
S1

059/0
2/1
5/1
4/1
3/1
1
S1
096/0
2/1
5/1
3/1
1

S2
179/0
1
5/1
1

S3
522/0
4
1

S4
144/0
1

S5
CR=07/0

نسبت سازگاری

جدول 4-21- مقایسه زوجی نقاط ضعف
درجه اهمیت
W5
W4
W3
W2
W1

0.067
1
5/1
4/1
3/1
1
W1
0.148
3
4/1
3/1
1

W2
0.331
4
1
1

W3
387/0
5
1

W4
0.067
1

W5
CR=03/0

نسبت سازگاری

جدول 4-22- مقایسه زوجی نقاط