پرخطر، وابستهی، چندمتغیره، همنشینی، معادله(متغیرهای

و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 191
جدول شماره 32-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار خشونت آمیز و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 192
جدول شماره 33-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تمایل و اقدام به خودکشی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 192
جدول شماره 34-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف سیگار و قلیان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 193
جدول شماره 35-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف الکل و مواد مخدر و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 194
جدول شماره 36-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار جنسی و مهارت اجتماعی و ارتباطی 195
جدول شماره 37-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار پرخطر فضای مجازی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 196
جدول شماره 38-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس سن و میزان رفتارهای پرخطر 196
جدول شماره 39-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان رفتارهای پرخطر 197
جدول شماره 40-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان رفتارهای پرخطر 198
جدول شماره 41-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس وضعیت تأهل و میزان رفتارهای پرخطر 198
جدول شماره 42-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس قومیت و میزان رفتارهای پرخطر 199
جدول شماره 43-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان رفتارهای پرخطر 199
جدول شماره 44-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقهی اجتماعی و میزان رفتارهای پرخطر 200
جدول شماره 45-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان رفتارهای پرخطر 201
جدول شماره 46-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان رفتارهای پرخطر 201
جدول شماره 47-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان رفتارهای پرخطر 202
جدول شماره 48-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان رفتارهای پرخطر 203
جدول شماره 49-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان رفتارهای پرخطر 203
جدول شماره 50-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان رفتارهای پرخطر 204
جدول شماره 51-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان رفتارهای پرخطر 204
جدول شماره 52-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان رفتارهای پرخطر 205
جدول شماره 53-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان رفتارهای پرخطر 205
جدول شماره 54-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان رفتارهای پرخطر 206
جدول شماره 55-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان رفتارهای پرخطر 206
جدول شماره 56-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان رفتارهای پرخطر 207
جدول شماره 57-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان رفتارهای پرخطر 207
جدول شماره 58-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان رفتارهای پرخطر 208
جدول شماره 59-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان رفتارهای پرخطر 208
جدول شماره 60-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و رفتارهای پرخطر 209
جدول شماره 61-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و رفتارهای پرخطر 209
جدول شماره 62-2-5: توزیع فراوانی افراد براساس میزان باور و رفتارهای پرخطر 210
جدول شماره 63-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و رفتارهای پرخطر 211
جدول شماره 64-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و رفتارهای پرخطر 211
جدول شماره 65-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و رفتارهای پرخطر 212
جدول شماره 66-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و رفتارهای پرخطر 213
جدول شماره 67-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر 213
جدول شماره 68-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت اجتماعی و رفتارهای پرخطر 214
جدول شماره 69-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت ارتباطی و رفتارهای پرخطر 215
جدول شماره 70-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت جرأت ورزی و رفتارهای پرخطر 215
جدول شماره 71-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر 216
جدول 1-3-5: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 217
جدول 2-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به جنسیت 218
جدول 3-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت تأهل 218
جدول 4-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به قومیت 219
جدول 5-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نوع مسکن 219
جدول 6-3-5 : آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت طبقاتی 220
جدول 7-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهار
ت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به ساختار خانواده 220
جدول 8-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 221
جدول 9-3-5: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر مهارت اجتماعی و ارتباطی 223
جدول 10-3-5: همبستگی بین مهارت های اجتماعی و ارتباطی و انواع رفتارهای پرخطر 223
جدول 11-3-5: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و رفتارهای پرخطر 224
جدول 12-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به جنسیت 225
جدول 13-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت تأهل 225
جدول 14-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به قومیت 226
جدول 15-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نوع مسکن 226
جدول 16-3-5 : آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت طبقاتی 227
جدول 17-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر با توجه به ساختار خانواده 227
جدول 18-3-5: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 228
جدول 19-3-5: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) 230
جدول 20-3-5: همبستگی بین متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) 230
جدول 21-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 232
جدول 22-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله سوم 232
جدول 23-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 233
جدول 24-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در مرحله ششم 234
جدول 25-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی 234
جدول 26-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله دوم 235
جدول 27-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله هفتم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل 235
جدول 28-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل در مرحله هفتم 236
جدول 29-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر 237
جدول 30-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در مرحله چهارم 238
جدول 31-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر 238
جدول 32-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر در مرحله سوم 239
جدول 33-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر 239
جدول 34-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم 240
جدول 35-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره مهارت های اجتماعی و ارتباطی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر 240
جدول 36-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله(مهارت های اجتماعی و ارتباطی) برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم 241
جدول 37-3-5- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در سطح کل 241
جدول 38-3-5- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در سطح کل در مرحله ششم 242
جدول 39-3-5- اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر رفتارهای پرخطر 245
جدول 40-3-5- کمیت خطای e مدل تحلیل مسیر 245

فهرست شکلها
عنوان و شماره شکل صفحه
شکل 3-1- شاخه های نظریه ساختار اجتماعی 54
شکل 3-2- عناصر نظریه بی سازمانی اجتماعی 59
شکل 3-3- نظریه فعالیت های روزمره: ارتباط بین عوامل سه گانه 61
شک

برچسب‌ها: