پایان نامه قانون حمایت خانواده-:صلاحيت محلي(نسبي)

صلاحيت محلي(نسبي)

پس از تعيين صلاحيت ذاتي از حيث صنف، نوع و درجه بايد مشخص گردد كه از بين تمام مراجع همان صنف، نوع و درجه، دادگاه كدام محل، صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد. به عبارت ديگر پس از احراز صلاحيت ذاتي بايد مشخص گردد كه از بين چند دادگاه هم عرض، كدام يك از دادگاه ها، صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.( همان، ص 17)

در حقوق ايران، طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني، علي الاصول، دادگاه محل اقامت خوانده براي رسيدگي صالح است. وگرنه بايد به ترتيب، در محل سكونت موقت خوانده، محل مال غيرمنقول خوانده و نهايتا محل اقامت خواهان، طرح دعوا نمود.

قواعد مربوط به صلاحيت محلي جزو قواعد مخيره (تكميلي) مي باشند؛ بدين معنا كه اگر شخص در محلي غير از اقامت خوانده طرح دعواكند، آن دادگاه مكلف به رسيدگي است، مگر اين كه خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي، ايراد عدم صلاحيت كند، كه در اين صورت دادگاه بايد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه صالح ارسال نمايد. همچنين، امكان تراضي، برخلاف قواعد صلاحيت محلي وجود دارد؛ چرا كه وقتي پذيرفته مي شود، دادگاهي كه صلاحيت محلي به دعوا را ندارد، حتي مي تواند در صورت عدم توافق صريح طرفين، به شرط عدم ايراد خوانده، به دعوا رسيدگي كند، پس در صورتي كه توافق طرفين احراز شود، به طريق اولي براي رسيدگي به دعوا صالح است.( شمس، پيشين، ص 416)

گفتار دوم-  صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده

طبق ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده، رسيدگي به امور و دعاوي زير فقط در صلاحيت دادگاه خانواده است و لذا دادگاه هاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به اين امور را ندارند. اين موارد عبارت اند از:

1-نامزدي و خسارات ناشي از بر هم زدن آن؛

2- نكاح دائم ، موقت و اذن در نكاح؛

3-شروط ضمن عقد نكاح؛

4-  ازدواج مجدد؛

5-جهيزيه؛

6-مهريه؛

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت؛

8-  نشوز و تمكين زوجين؛

9-طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نكاح ، بذل مدت و انقضاء آن ؛

10-حضانت و ملاقات طفل؛

11- نسب؛

12 -رشد، حجر و رفع آن؛

13  -ولايت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان؛

14-  نفقه اقارب؛

15  -امور راجع به غايب مفقود الاثر؛

16-  سرپرستي كودكان بي سرپرست؛

17  اهداء جنين؛

18 – تغيير جنسيت؛

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده