پایان نامه رایگان با موضوع جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، فرسودگی شغلی

زدن، دروغگویی، خرابکاری، دز دی و پیمان شکنی و خشونت بین فردی. این تعریف رفتارهایی را که در داخل و خارج سازمان واقع می شوند و نیز رفتارهایی را که باعث آسیب به افراد و سازمان می شوند در بر می گیرد.(Giacalone and Greenberg, 1997)
ج) رفتارغیرکارکردی101 گریفین و همکارانش (1998) رفتار غیرکارکردی در سازمان را با پیامدهای منفی برای سطوح فردی، گروهی و حتی سازمانی، مد نظر قرار می دهند. این چارچوب مفهومی رفتارهایی را در بر می گیرد که بسته به قصد و نیت، کارکردی یا غیرکارکردی محسوب می شوند. این رفتارها در دو طبقه کلی قابل تقسیم بندی هستند : رفتارهایی که مستقیما به افراد یا گروه ها آسیب می زنند و رفتارهایی که به سازمان آسیب می رسانند. واضح است که بسیاری از رفتارهای غیرکارکردی ممکن است نهایتا هم به فرد و هم به سازمان صدمه بزنند؛ اما اینکه کدامیک بیشترین و مستقیم ترین خسارت را متحمل می شود، ملاک این تقسیم بندی است. این
رفتارهایی که به خارج از سازمان صدمه می زنند در این طبقه بندی دیده نشده اند. به علاوه، خطوط تقسیم این طبقه بندی ها شفاف نیست؛ برای مثال، ممکن است برخی رفتارها، مثل اقدامات کاری غیر ایمن، در بیش از یک طبقه قرار گیرند(Grriffin et al, 2002)
د) رفتارهای ناکارآمد اسپکتور و فوکس (2002) رفتار ناکارآمد را به مثابه رفتاری که به قصد آسیب زدن به سازمان یا سایر اعضای آن انجام می شود، نظیر اقدامات بالقوه آسیب زننده، تعریف می کنند. نمونه ای از این رفتارها عبارتند از : اجتناب از کار، انجام نادرست وظایف، تعرض فیزیکی، ابراز خصومت لفظی (ناسزاگویی)، خرابکاری، و دزدی. برخی اقدامات نظیر تعرض و خصومت، مستقیما علیه افراد انجام می شوند، در حالیکه اقدامات دیگر مثل انجام نادرست وظایف یا خرابکاری، مستقیما علیه سازمان صورت می پذیرند. برخی اقدامات نظیر دزدی نیز ممکن است هم علیه افراد باشد و هم علیه سازمان.
ها) بدرفتاری سازمانی102 از نظر وردی و وینر (1996) هر اقدام عمدی که توسط اعضای سازمان، هنجارهای اجتماعی یا سازمانی را نقض می کند، نوعی بدرفتاری سازمانی است. مشابه آنچه که در رفتارهای غیرکارکردی وجود دارد، در این تعریف نیت و قصد کارمند، نقشی اساسی دارد. رفتارهایی که با ارزشهای سازمانی سازگارند، اما با ارزشهای اجتماعی تناقض دارند (مثل دروغ گفتن به نفع سازمان)، به منزله بدرفتاری سازمانی تلقی می شوند. همچنانکه رفتارهایی که با ارزشهای اجتماعی سازگارند، اما با ارزشهای سازمانی در تضادند (مثل افشای اسرار سازمان). این رویکرد بیشتر انواع رفتارهای آسیب زننده را در بر می گیرد؛ هم رفتارهایی را که در داخل و خارج به سازمان آسیب می رسانند و هم رفتارهایی را که به افراد آسیب می زنند و هم رفتارهایی را که به جامعه صدمه می زنند
(Vardi and Wiener, 1996)
و) پرخاشگری در محل کار درادبیات موجود، پرخاشگری آدمی در محیط کار با اشاره به کوششهای افراد برای صدمه زدن به دیگران، در طیفی گسترده از رفتارهای گوناگون و متحیرکننده تعریف شده است(Baron and Richardson, 1994)
بارون پرخاشگری در محل کار را در سه سطح مطرح می کند
1)مضایقه کردن از همکاری، انتشار شایعه و بدگو یی، و اصرار در مجادله، تجاوز و استفاده از کلام اهانت آمیز؛
2)مجادله شدید با سرپرستان، همکاران، و مراجعین، کارشکنی، تهدیدهای زبانی، وجریحه دار کردن احساسات افراد
و 3) نمایش عصبانیت شدید و تهدید به خودکشی، زد و خورد فیزیکی، تخریب اموال و دارایی ها، استفاده از سلاح گرم، ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، و ایجاد آتش سوزی (Baron, 1994)
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
روشی که تحقیق بر اساس آن انجام می شود خون درون رگ های آن تحقیق است که به سایرین امکان می دهد ساختار درونی آنرا ببینند. هر تحقیق و پژوهشی با یک مسئله آغاز می گردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به استناد ادبیات نظری موجود، فرضیات یا سؤالاتی ارائه می گردد. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأیید یا رد فرضیات و یا پاسخ گویی به سؤالات می باشد. در این راستا محقق باید اطلاعات لازم در این زمینه را با روش علمی گردآوری کند.
منظور از روش علمی یا روش تحقیق علمی، فرآیند جستجو منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. به عبارت دیگر روش علمی شکل خاص و نظامداری است که همواره به دنبال حقیقت است، حقیقتی که از طریق ملاحضات منطقی معین می شود (خاکی، 1388، 195).
انتخاب و گزینش روش مناسب در تحقیقات علمی بستگی به موضوع تحقیق و اهداف و ماهیت آن پژوهش دارد. پژوهشگر به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق ملزم به انتخاب یک متدولوژی و یک استراتژی کلی است تا به کمک اطلاعات و داده ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مسئله را پاسخ دهد. در این فصل درباره روش تحقیق و شیوه های اندازه گیری متغیرها بحث شده است و سپس توضیحاتی در خصوص روش جمع آوری اطلاعات و ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده ها از پرسشنامه ارائه شده است. در پایان به تشریح متغیرهای مورد بررسی در تحقیق و روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.
3-2 روش تحقیق
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد، بی گمان نتایج تحقیق، پژوهشگر و استفاده کنندگان را به بیراهه خواهند کشاند. با عنایت به این امر، اتخاذ یک روش عقلایی، دارای روح علمی و انتظام و واقعیت گرا، برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است.
به طور کلی می توان گفت روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1388، 201).
با عنایت به موضوع تحقیق و اهداف جزئی پژوهشی که به بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رفتار ضدشهروندی سازمانی می باشد، لذا تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی طبقه بندی شده است و از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد.
روش انجام تحقیق حاظر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد، زیرا با بکارگیری نظریه ها و برخی علوم مدیریت و آمار به نتایجی دست می یابد که این نتایج برای دستگاه های اجرایی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند قابل استفاده می باشد. نوع روش تحقیقی که برای رسیدن به مقاصد تحقیق حاضر از آن استفاده شده است، روش توصیفی و از بین روش های توصیفی از همبستگی استفاده شد. در این تحقیق برای انجام آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی استفاده می کنیم، هدف از این آزمون، بررسی رابطه بین چند متغیر در گروه است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه های آماری با استفاده از نرم افزارspss اقدام به تجزیه و تحلیل فرضیات نموده است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (ایران نژاد، 1386، 92)
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان می باشد که برابر 95 کارمند است که در جدول صفحه بعد به تفکیک شهرهای استان آمده است.
3-4 تعیین حجم نمونه و نمونه گیری
هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد، می توان به طرق دیگری در پی نمونه ای معرف بر آمد. می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است. در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر شده و نتیجه گیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده می شود (میلر، 1380، 209)
روش نمونه گیری تحقیق حاضر از نوع روش تصادفی ساده است. تعیین حجم نمونه نیز با توجه به حجم جامعه کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان و با استفاده از جدول مورگان برآورد گردیده که برابر 76 نفر تعیین و انتخاب گردید که در جدول صفحه بعد به تفکیک شهرهای استان آمده است.
جدول ( 3-1) جامعه آماری و نمونه ای به تفکیک شهرهای استان همدان
نمونه آماری
جامعه آماری
عنوان شهرها
14
18
مدیریت شعب
14
16
مرکزی همدان
5
6
اسدآباد
7
9
ملایر
6
8
نهاوند
4
5
تویسرکان
7
9
بهار
5
6
کبودرآهنگ
7
9
رزن
7
9
شهید مدنی همدان
76
95
جمع کل
3-5 روش جمع آوری اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نمایند (خاکی، 1382، 144).
برای جمع‌آوری داده‌ها، روش‌های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق بیش از یک روش به‌کار گرفته می‌شود. در این پژوهش برای مبانی نظری تحقیق، از روش کتابخانه ای مانند مطالعه آثار و نوشته های سایر محققان در کتابخانه و سایت ها و مجلات علمی استفاده شده است. همچنین جهت جمع آوری داده ها از جامعه مورد مطالعه، از روش میدانی استفاده شده است. در روش میدانی، پرسشنامه یکی از متداول ترین راه های جمع آوری اطلاعات است.
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات
مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه اول جهت سنجش فرسودگی شغلی طراحی شده و با توجه به مدل سه گانه فرسودگی شغلی تحقیق، برای هر فاکتور 3 سؤال (سؤال 1 تا 3 متعلق به خستگی یا تحلیل عاطفی، سؤال 4 تا 6 متعلق به از خود بیگانگی یا مسخ شخصیت و سؤال 7 تا 9 متعلق به فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخصی) در نظر گرفته شده است.
پرسشنامه دوم نیز جهت سنجش متغیر رفتارهای ضد شهروندی طراحی شده و به دلیل نبود پرسشنامه متناسب با مدل و مؤلفه های آن، محقق با استفاده از تعاریف واژگان و اصطلاحات برای هر مؤلفه چهاره پرسش و در کل 20 پرسش به شرح زیر طراحی کرده است: سؤال 1 تا 4 مربوط به مؤلفه لجبازی و خودسری، سؤال 5 تا 8 مربوط به مؤلفه مقاوت در برابر اقتدار و سؤال 9 تا 12 مربوط به مؤلفه طفره رفتن از کار، سؤال 13 تا 16 مربوط به مؤلفه کینه توزی و سؤال 17 تا 20 مربوط به مؤلفه پرخاشگری می باشد.
جدول (3-2) ارتباط سؤالات پرسشنامه با متغیر های تحقیق
سوالات مربوطه
تعداد سوالات
سوالات مربوطه
متغیر
1 تا 3
3
خستگی یا تحلیل عاطفی
فرسودگی شغلی
4 تا 6
3
از خود بیگانگی یا مسخ شخصیت
7 تا 9
3
فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخصی
1 تا 4
4
لجبازی و خودسری
رفتار ضد شهروندی
5 تا 8
4
مقاوت در برابر اقتدار
9 تا 12
4
طفره رفتن از کار
13 تا 16
4
کینه توزی
17 تا 20
4
پرخاشگری
3-7 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری
در پژوهش حاضر مقیاس اندازه گیری، مقیاس ترتیبی است. در این نوع مقیاس به طور نسبی، شدت و ضعف اندازه صفت یا ترجیحاتش نیز مشخص می گردد. این شدت و ضعف، به صورت تقدم و تأخر بیان می شود. طیف مورد استفاده در این پژوهش نیز طیف لیکرت می باشد.
3-8 طیف لیکرت
این طیف که توسط لیکرت، مورفی رونکر گوست و سلتو تهیه گردیده ولی به نام لیکرت مشهور شده است. این طیف یک مقیاس ترتیبی است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است. لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس مرکب است، گزینه های جوابیه در این مقیاس،