پایان نامه رایگان با موضوع اندازه گیری، فرسودگی شغلی، از خود بیگانگی

معمولاً بیانگر میزان موافقت و مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از از مثبت یا منفی است. به عبارت دیگر از طریق این مقیاس می توان حساسیت، نگرش، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد.
دلیل این امر آن است که پاسخگویی که نسبت به یک موضوع خاص دارای حساسیت عاطفی کم یا شدید باشد. این حساسیت را، خواه مثبت یا منفی، از طریق عبارت مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد (خاکی، 1388، 258).
بدین ترتیب که عدد 1 کاملا مخالفم و عدد 5 کاملا موافقم را در بر می گیرند.
جدول (3-3) امتیاز بندی مقیاس تحقیق
شکل کلی
خیلی کم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلی زیاد
امتیاز بندی
1
2
3
4
5
3-9 روایی103 یا اعتبار پرسشنامه
روایی از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نارسا سازد. روایی در اصل به صحت و درستی اندازه گیری تحقیق می پردازد (خاکی، 1388، 288).
از آنجایی که پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق برگرفته از چندین مقاله می باشد لذا جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی (روشی که محقق با توجه به شاخصه های مدل عملیاتی تحقیق و متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق و نیز سایر پرسشنامه های مرتبط موجود در محافل علمی، سؤالاتی را طراحی، گردآوری و تدوین می نماید و با نظر اساتید محترم، اصلاح لازم را بعمل آورده تا در نهایت روایی محتوای سؤالات مورد تأیید قرار گیرد) استفاده شده است.
3-10 پایایی104 پرسشنامه
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی، شاخص نسبی از واریانس کل آزمون است که واقعی می باشد. پایایی، یعنی اگر شیئی یا شخصی را از نظر میزان دارا بودن صفت معینی، تحت شرایط مشابهی بار دیگر اندازه گیری کنیم اندازه مشابهی به دست می آید. اگر این حالت وجود داشته باشد، گویند که اندازه های حاصل اندازه گیری بازیافتنی105 است. بنابراین می توان گفت که پایایی، میزان بازیافتنی بودن اندازه های حاصل از آزمون است. (خاکی، 1388، 291)
برای اندازه گیری پایایی، از شاخصی به نام “ضریب پایایی ” استفاده می شود و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. مهمترین روش برای مقیاس های رتبه ای (ترتیبی)، روش “کرونباخ106” یا نگرش سنج است که توسط سه محقق به نام های کرونباخ، راجاراتنام و گلیرز، مطالعه و ارائه گردید ولی فقط به نام کرونباخ معروف شده است و در آن، علاوه بر آن که شاخصی برای تأیید اندازه های حاصله از گروه ها و افراد به دست می آید، قابلیت تعمیم این اندازه، به سایر اندازه ها نیز معین می گردد. (خاکی، 1388، 291).
منظور از پایایی این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آالفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج حاصل از آزمون فوق بررسی شده و در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (3-4) مقادیر آلفای کرونباخ
نام متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
گویه های مربوطه
متغیر وابسته
رفتار ضد شهروندی
900/0
10 تا 29
خستگی
778/0
1 تا 3
از خودبیگانگی
787/0
4 تا 6
متغیر مستقل
فقدان موفقیت فردی
775/0
7 تا 9
فرسودگی شغلی
879/0
1 تا 9
کل سولات پرسشنامه
909/0
1 تا 29
با توجه به اینکه ضرایب آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 7/0 می باشد، در نتیجه می توانیم بگوییم که پرسشنامه این پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که جهت سنجش پایایی ابتدا تعداد 20 پرسشنامه بین پاسخ دهندگان تقسیم شد و پس از جمع آوری داده ها نتایج فوق به دست آمد.
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. بر اساس فرضیه های پژوهشی، در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر توزیع فراونی، میانگین، انحراف معیار، در صد واریانس در سطح آمار استنباطی برای تعیین میزان همبستگی بین مؤلفه های فرسودگی شغلی و رفتار ضدشهروندی سازمانی از ضریب همبستگی اسپیرمن107استفاده شده است. دلاور بیان می کند این آزمون ها برای توصیف همبستگی بین دو متغیر که با استفاده از مقیاس فاصله یا سنجش اندازه گیری شده، بکار برده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
پس از آن که محقق داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و
نسبت های توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته می باشد. در مرحله تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوال یا سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود را جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
محتوای فصل چهارم تحقیق، تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها می‌باشد. به همین منظور برای بالابردن میزان دقت و کاهش میزان اشتباهاتی که ممکن است در محاسبات دستی بروز نماید، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS استفاده گردیده است.
محقق در این پژوهش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به طبقه بندی و توصیف داده ها و سپس با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل و تفسیر داده های گردآوری شده می پردازد.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی
الف- جنسیت
پس از جمع آوری داده ها مشاهده گردید که 62 نفر (6/81 درصد) پاسخ دهندگان مرد و 7 نفر (2/9 درصد) زن هستند. 7 نفر (2/9 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
مرد
62
6/81
6/81
زن
7
2/9
8/90
بدون پاسخ
7
2/9
100
جمع
76
100
نمودار استوانه ای (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان
ب-سن
مشاهده گردید که 43 نفر (6/56 درصد) از پاسخ دهندگان زیر 35 سال، 10 نفر (2/13 درصد) بین 35 تا 40 سال، 13 نفر (1/17 درصد) بین 41 تا 45 سال و 2 نفر (6/2 درصد) هم بین 46 تا 50 سال هستند. 8 نفر (5/10 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
زیر 35 سال
43
6/56
6/56
35 تا 40 سال
10
2/13
8/69
41 تا 45 سال
13
1/17
9/86
46 تا 50 سال
2
6/2
5/89
بدون پاسخ
8
5/10
100
جمع
76
100
نمودار استوانه ای (4-2) سن پاسخ دهندگان
ج- تحصیلات
پس از جمع آوری اطلاعات مشاهده گردید که میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به شرح زیر است: 6 نفر (9/7 درصد) دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم، 15 نفر (7/19 درصد) دارای مدرک کاردانی، 35 نفر (1/46 درصد) دارای مدرک کارشناسی و 12 نفر (8/15 درصد) هم دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند. 8 نفر (5/10 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده است.
جدول (4-3) فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
دیپلم و زیر دیپلم
6
9/7
9/7
کاردانی
15
7/19
6/27
کارشناسی
35
1/46
7/73
کارشناسی ارشد و دکنری
12
8/15
5/89
بدون پاسخ
8
5/10
100
جمع
76
100
نمودار استوانه ای (4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان
د- سابقه خدمت
مشاهده گردید که سابقه خدمت 23 نفر (3/30 درصد) از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 16 نفر (1/21 درصد) بین 5 تا 10 سال، 20 نفر (3/26 درصد) بین 11 تا 15 سال، 6 نفر (9/7 درصد) بین 16 تا 20 سال و 2 نفر (6/2 درصد ) هم بالای 20 سال هستند. 9 نفر (8/11 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-4) فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان
سابقه خدمت
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
کمتر از 5 سال
23
3/30
3/30
5 تا 10 سال
16
1/21
4/51
11 تا 15 سال
20
3/26
7/77
16 تا 20 سال
6
9/7
6/85
بالای 20 سال
2
6/2
2/88
بدون پاسخ
9
8/11
100
جمع
76
100
نمودار استوانه ای (4-4) سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-2-2 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
الف ـ فرسودگی شغلی (متغیر مستقل)
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر فرسودگی شغلی را نشان می دهد:
جدول (4-5) آمار توصیفی فرسودگی شغلی
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
جمع
فرسودگی شغلی
48/1
432/0
219/1
300/2
44/1
00/1
00/1
00/3
89/112
بر اساس جدول فوق مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 48/1 است که حدود “خیلی کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 432/0 است. ضریب چولگی برابر 219/1 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 300/2 می باشد که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نمودار (4-5) هیستوگرام فرسودگی شغلی
در ادامه به بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه های متغیر “فرسودگی شغلی” می پردازیم.
1- خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر خستگی را نشان می دهد:
جدول (4-6) آمار توصیفی خستگی
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
جمع
خستگی
65/1
570/0
353/0
778/0-
66/1
00/1
00/1
00/3
00/126
بر اساس جدول فوق مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 65/1 است که حدود ” کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 570/0 است. ضریب چولگی برابر 353/0 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت کم توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 778/0- می باشد که نشان دهنده تفاوت زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نمودار (4-6) هیستوگرام خستگی
2- از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر از خود بیگانگی را نشان می دهد:
جدول (4-7) آمار توصیفی از خود بیگانگی
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
جمع
از خود بیگانگی
20/1
344/0
499/2
984/8
00/1
00/1
00/1
00/3
33/91
بر اساس جدول فوق مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 20/1 است که حدود “خیلی کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 344/0 است. ضریب چولگی برابر 499/2 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 984/8 می باشد که نشان دهنده تفاوت بسیار فاحش توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نمودار (4-7) هیستوگرام از خود بیگانگی
3- فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر فقدان موفقیت فردی را نشان می دهد:
جدول (4-8) آمار توصیفی فقدان موفقیت فردی
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب