پایان نامه : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

  • اظهار مسأله

ادراک نویسنده از موضوع و زبان و هر چیز دیگر را که بتوان درباره اسلوب متمایز نگارش نویسنده پیدا نمود، بسیار مهم می باشد.(احمدی: 1386، 55)

شلایرماخر در تفسیر کتاب مقدّس دیدگاهی دارد که موضوع اصلی ما در این پایان­نامه می باشد، او به شکلی از «تفسیر شهودی» معتقد می باشد که برآیند مبانی گفته پیشین می باشد، براساس آن، شیوه شهودی بر پایه تجربه دینی مفسران می باشد و اینکه مفسر در تفسیر متن، خود را به جای نویسنده صاحب متن مقدس قرار می­دهد. (هادوی تهرانی: 1377، 115)

در تفسیرهای عرفانی به ویژه تفسیر یا بهتر بگوییم تأویل­هایی که مولوی از آیات قرآنی در آثار خود ارائه می­دهد، مدل شیوه شهودی بر پایه تجربه دینی دیده می­گردد. نشانه­های تجربه­های عرفانی- دینی مولوی در تأویل­ها و تفسیرهای مولوی تا حدود زیادی مشهود می باشد. مولوی در آثار عرفانی خود به ویژه در «مثنوی معنوی» ، «فیه ما فیه» و «مجالس سبعه» این مدل را بسیار ارائه می­کند. مولوی از عارفان و شاعران بزرگ قرن هفتم می باشد که به خاطر نظام فکری- عرفانی مستقلش مورد توجه می باشد.

تطبیق نظریه و یافته­های عرفانی، ادبی، فلسفی و… دوره معاصر با توجه­های مشابه اندیشمندان ایران و بزرگان ادبیات امری ناگزیر و لازم می باشد، و شلایرماخر و مولوی با نگاه عرفانی خاص خود به متون مقدس نگریسته­اند. مولوی برداشت­های علم حضوری خویش را بر آیات قرآن کریم عرضه کرده و به تأویل­­های جدیدی دست پیدا می­کند، و شلایرماخر نیز در غرب به عنوان پیشگام تطبیق متن کتاب مقدس بر باورهای فردی خود اقدام کرده می باشد؛ اما با این وجود تجربه­های دینی مولوی و شلایرماخر بر خوانش متون مقدس و افق­های انتظاری که از این خوانش بدست می­آورند در بعضی از موارد متفاوت از دیگر مفسران و حتی عرفاست، به دلیل آنکه تجربیاتشان متفاوت می باشد.

1-2- اهداف پژوهش

1-2-1- اهداف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر می باشد.

1-2-2- اهداف جزئی

اهداف جزئی پژوهش حاضر شامل موارد زیر می­باشد:

  1. ارائه شناخت بهتر از ذهن و زبان مولوی و شاعران عرفانی

1-6- پیشینه پژوهش

 مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه