ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

پایان نامه با کلید واژه های تحلیل واریانس، اعتماد به سازمان، اعتماد سازمانی

AI Artificial Intelligence) concept.

رفتار سازمان
119
21
8
سازمانم در وظایف محوله به عنوان سازمانی موفق شناخته شده است
140
0

مجموع( اعتماد به سازمان)
105 (75%)
35 (25%)

جدول(4-17) نشان می‌دهد که 75 درصد از نمونه آماری معتقدند که اعتماد به سازمان وجود دارد و 25درصد معتقد به وجود اعتماد به سازمان نیستند.

جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
مطمئن نیستم که به سازمانم اعتماد کامل دارم
69/2
70/
2
سازمانم با من باز و گشوده برخورد می‌کند
13/3
49/0
3
صداقت سازمان
24/3
57/0
4
انگیزه بالا و حسن نیت سازمان
44/3
64/0
5
سازمانم همیشه صادق و امین نیست
68/2
85/0
6
فکر نمی کنم سازمانم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند
29/2
90/0
7
قابل پیش بینی و با ثبات بودن رفتار سازمان
97/2
72/0
8
سازمانم در وظایف محوله به عنوان سازمانی موفق شناخته شده است
44/3
49/0

مجموع( اعتماد به سازمان)
98/2
67/0
جدول(4-18) نشان می‌دهد که میانگین اعتماد به سازمان(98/2) و انحراف استاندارد (67/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به اعتماد به سازمان در دو زمینه انگیزه بالا و حسن نیت سازمان و سازمانم در وظایف محوله به عنوان سازمانی موفق شناخته شده است با میانگین (44/3) و فکر نمی کنم سازمانم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند با میانگین (29/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه اعتماد به سازمان دارا هستند.

جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
اعتماد به مدیر
91/2
72/0
2
اعتماد به سازمان
98/2
67/0

جدول (4-19) نشان می‌دهد که اعتماد به سازمان با میانگین (03/3) بیشتر از اعتماد به مدیر با میانگین(91/2) است.

فرضیه سوم:
میان ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنادار وجود دارد.
مطابق با جدول (4-20) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت سازمانی تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (019/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.

جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
12/51
1
12/51
66/5
019/0 *

درون‌گروه‌ها
09/1246
138
03/9

مجموع
21/1297
139

سن
بین گروه‌ها
02/182
5
40/36
33/5
000/0 **

درون‌گروه‌ها
14/709
134
81/6

مجموع
17/891
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
16/60
4
04/15
64/1
167/0

درون‌گروه‌ها
05/1237
135
16/9

مجموع
22/1297
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
81/459
3
27/153
89/24
000/0**

درون‌گروه‌ها
40/837
136
15/6

مجموع
22/1297
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
جدول (4-20) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت سازمانی با توجه به معنی‌داری (000/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد که این با توجه به معنی‌داری (167/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-20).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-20) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت سازمانی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
80/72
1
80/72
88/17
000/0 **

درون‌گروه‌ها
59/561
138
07/4

مجموع
40/634
139

سن
بین گروه‌ها
56/153
5
71/32
31/9
000/0 **

درون‌گروه‌ها
83/470
134
51/3

مجموع
40/634
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
83/114
4
71/28
46/7
000/0 **

درون‌گروه‌ها
56/519
135
84/3

مجموع
40/634
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
97/84
3
32/28
01/7
000/0 **

درون‌گروه‌ها
43/549
136
04/4

مجموع
40/634
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-21) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت رویه‌ای تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (000/0) می‌باشد.
جدول (4-21) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت رویه‌ای با توجه به معنی‌داری (000/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت رویه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-21).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-21) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت رویه‌ای وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچ
کتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
17/19
1
17/19
30/9
003/0 **

درون‌گروه‌ها
36/284
138
06/2

مجموع
54/303
139

سن
بین گروه‌ها
17/38
5
63/7
85/3
003/0 **

درون‌گروه‌ها
36/265
134
98/1

مجموع
54/303
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
33/37
4
33/9
73/4
001/0**

درون‌گروه‌ها
20/266
135
97/1

مجموع
54/303
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
12/34
3
37/11
74/5
001/0 **

درون‌گروه‌ها
42/269
136
98/1

مجموع
54/303
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-22) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت توزیعی تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (003/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول (4-22) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت توزیعی با توجه به معنی‌داری (003/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت توزیعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (003/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-22).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-22) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت توزیعی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
54/2
1
54/2
97/0
32/0

درون‌گروه‌ها
88/359
138
60/2

مجموع
42/362
139

سن
بین گروه‌ها
24/40
5
04/8
34/3
007/0 **

درون‌گروه‌ها
17/322
134
40/2

مجموع
42/362
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
46/22
4
61/5
23/2
06/0

درون‌گروه‌ها
95/339
135
51/2

مجموع
42/362
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
01/60
3
20
99/8
000/0 **

درون‌گروه‌ها
40/302
136
22/2

مجموع
42/362
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-23) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت بین‌فردی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (32/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.
جدول (4-23) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت بین فردی با توجه به معنی‌داری (007/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت بین فردی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد که این با توجه به معنی‌داری (06/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-23).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-23) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت ببن‌فردی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
96/1
1
96/1
28/1
25/0

درون‌گروه‌ها
77/211
138
53/1

مجموع
74/213
139

سن
بین گروه‌ها
87/10
5
17/2
43/1
21/0

درون‌گروه‌ها
87/202
134
51/1

مجموع
74/213
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
79/16
4
19/4
87/2
02/0 *

درون‌گروه‌ها
94/196
135
45/1

مجموع
74/213
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
73/46
3
57/15
68/12
000/0

درون‌گروه‌ها
01/167
136
22/1

مجموع
74/213
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است *در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-24) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت اطلاعاتی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (25/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.
جدول (4-24) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت اطلاعاتی با توجه به معنی‌داری (21/0) که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت اطلاعاتی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (02/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-24).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-24) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت اطلاعاتی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
فرضیه چهارم:
میان ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنادار وجود دارد.

مطابق با جدول (4-25) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث اعتماد سازمانی تفاوت معنی‌دار وجود
دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری(003/0)است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول (4-25) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر اعتماد سازمانی با توجه به معنی‌داری (10/0) که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث اعتماد سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) است(جدول 4-25).

جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
82/215
1
82/215
92/8
003/0 **

درون‌گروه‌ها
58/3338
138
19/24

مجموع
40/3554
139

سن
بین گروه‌ها
34/234
5
87/46
89/1
10/0

درون‌گروه‌ها
05/3320
134
77/24

مجموع
40/3554
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
89/587
4
97/146
68/6
000/0 **

درون‌گروه‌ها
50/2966
135
97/21

مجموع
40/3554
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
13/116
3
71/38
53/1
20/0

درون‌گروه‌ها
26/3438
136
28/25

مجموع
40/3554
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح