پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پرسش نامه، سبک زندگی

کل به دست آورد و در تصحیح احتمالی مقیاس ساخته شده و حذف مواردی که همبستگی پایین دارند از آن بهره برد(نیرومند,1392). به این منظور محقق ابزار طراحی شده را با یک گروه 30 نفره به اجرا درآورده و سپس با نرم افزار آماری اس پی اس اس, ضریب آلفای کرون باخ به دست آمد که نتیجه شاخص ها به شرح زیر است:

جدول3-7-1: نتایج پایایی شاخص ها بر حسب ضریب آلفای کرون باخ
شاخص تعداد گویه ضریب آلفای کرون باخ
3-7-1-1- آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای 4 77/0
3-7-1-2- درک محتوای پیام های رسانه ای 4 82/0
3-7-1-3- گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای 4 79/0
3-7-1-4- نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 4 80/0
3-7-1-5- تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای 4 75/0
3-7-1-6- رفتار با والدین 4 91/0
3-7-1-7- ارتباط با جنس مخالف 4 71/0
3-7-1-8- رفتار در مدرسه 4 90/0
3-7-1-9- تفریحات 4 92/0
3-7-1-10- نوع لباس پوشیدن 4 88/0

با عنایت به این که ضریب همبستگی آلفای کرون باخ همه شاخص ها بیش از 0.70 بود خود نشان دهنده بالا بودن پایایی پرسش نامه است.

3-7-2- روایی
روایی یا اعتبار, دقت یا صحت ابزار اندازه گیری و اثبات آن است. منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده هر متغیر تا چه حد می تواند بیانگر نمره واقعی آن محسوب شود. اعتبار هر تحقیق به معنی آن است که ابزار تا چه حد اندازه متغیر مورد نظر را مورد سنجش قرار می دهد. به این منظور باید نظر متخصصان را در مورد پرسش نامه جویا شد چرا که نزدیک بودن نتیجه تحقیق به نظر متخصص مبین اعتبار آن پژوهش است(نیرومند,1392). در هر تحقیق سه نوع اعتبار مد نظر قرار می گیرد: اعتبار ذهنی, اعتبار مرتبط با معیار و اعتبار سازه ای. اعتبار ذهنی خود بر دو نوع است که عبارتند از اعتبار صوری و اعتبار محتوی که در این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است(نیرومند,1392). برای اعتبار صوری شاخص های متغیرها به استاد راهنما و تعدادی از استادان علوم ارتباطات عرضه و نظر آن ها درباره میزان دقت این شاخص ها پرسیده شد. در مورد اعتبار صوری متغیرهایی از جمله جنس, سن و غیره میان استاد راهنما و سایر محققان اختلافی نبوده در مورد اکثر سنجه ها اتفاق نظر وجود داشت و در پایان گویه های پرسش نامه اصلاح شد.
3-8- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام می شود. اس‌پی‌اس‌اس نام یکی از نرم‌افزارهای مشهور آماری است که نخستین نسخه آن در سال ۱۹۶۸ پس از تاسیس “نرمن نی” برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم اجتماعی طراحی و منتشر شد.
این نرم افزار از جمله نرم‌افزارهایی است که از آن برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار مزبور است. از آن جا که طراحان آن محیطی بسیار ساده و در عین حال کارآمد را برای همه نوع آنالیز آماری تدارک دیده اند این نرم افزار کم کم جایگاه خود را در بین کاربران پیدا کرده و با افزایش نیاز کاربران گسترش یافت. شاید در زمینه آمار نرم افزارهایی قوی تر هم وجود داشته باشد ولی از آن جا که کاربران عموما به واژه ها و اصطلاحات آماری کمتر آشنایی دارند, بیشتر محیطی ساده و در عین حال دقیق و کارآمد را ترجیح می دهند از این رو اس پی اس اس بیشتر مورد توجه پژوهش گران و محققان رشته علوم اجتماعی قرار گرفته است(صبوری,1392).
در محیط اس پی اس اس دو نوع پردازش توصیفی و استنباطی بر روی داده های این تحقیق انجام شد که در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های فراوانی, پراکندگی, نمودارها و جداول, اطلاعات توصیف و در سطح استنباطی جهت بررسی نقش بین متغیرها و بررسی سئوال ها متناسب با سطح سنجش انتخاب شد. نظر به این که همه سئوال های مطرح شده با توجه به مدل تحقیق، همبستگی است; از این رو با فرض پارامتریک بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. دو سئوال مقایسه ای دوگروهه مستقل نیز با توجه به متغیرهای سواد رسانه ای، سبک زندگی و جنسیت ساخته شد که با فرض پارامتریک بودن داده ها از آزمون تی دو گروهه مستقل بهره گیری شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های آماری

مقدمه
فصل پیشرو به نتایج تحقیق اشاره دارد که همواره برآیند فصول گذشته تحقیق است و در آن پاسخ سئوال های فرضیه مانند تحقیق مورد اشاره قرار میگیرند. به واقع در این فصل به نمایش یافتههایی پرداخته می شود که در فصل اول در قالب سئوال مورد نظر محقق بوده و انجام این تحقیق را موجب شده است. یافتههای این پژوهش از دو قسمت تشکیل شده:
4-1) یافتههای توصیفی
4-2) یافتههای تحلیلی
در قسمت اول به شرح ویژگیهای جمعیتی، بافتی و نگرشی پاسخ گویان پرداخته و در قسمت تحلیلی نیز به آزمون سئوالهای فرضیه مانند تحقیق براساس دادههای جمعآوریشده در بین جامعه نمونه پرداخته می شود.

4-1- یافتههای توصیفی
همانطورکه در فصل گذشته اشاره شد جامعه آماری این مطالعه از نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران تشکیل شده ا
ست لذا بر اساس جامعه آماری مزبور و نمونه احصا شده یافته های توصیفی در دو بخش به شرح زیر ارائه می شود:
4-1-1) نتایج مربوط به بافت نمونه آماری
4-1-2) نتایج مربوط به نظرهای پاسخ گویان
در بخش نخست ویژگی های جمعیتی جامعه مورد نظر شامل سن و جنسیت مورد توصیف قرارمی گیرد و در بخش دوم به توصیف نتایج مربوط به نظرات پاسخ گویان نسبت به گویه ها و شاخص ها پرداخته می شود.
داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس پردازش شده و سئوال های فرضیه مانند تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. نظر به این که همه سئوال های مطرح شده با توجه به مدل تحقیق، همبستگی است از این رو با فرض پارامتریک بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. دو سئوال فرضیه مانند مقایسه ای دوگروهه مستقل نیز با توجه به متغیرهای سواد رسانه ای، سبک زندگی و جنسیت ساخته شد که با فرض پارامتریک بودن داده ها از آزمون تی دو گروهه مستقل بهره گیری شد.

4-1-1- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری
4-1-1-1- جنسیت
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده با توجه به جدول توزیع فراوانی جنسیت پاسخ گویان 1/50 درصد پسر و 9/49 درصد دختر است.
جدول4-1-1-1: توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

پسر
190
1/50
1/50
1/50

دختر
189
9/49
9/49
100

جمع
379
100

شکل4-1-1-1: نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت

4-1-1-2- سن
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی 17سال و کمترین فراوانی متعلق به گروه سنی 18سال است.

جدول4-1-1-2: توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
سن بر حسب سال
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

15
101
6/26
6/26
6/26

16
122
2/32
2/32
8/58

17
127
5/33
5/33
3/92

18
29
7/7
7/7
100

جمع
379
100

شکل 4-1-1-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن

4-1-1-3- سن بر حسب جنسیت
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده بیشترین فراوانی توزیع سن پاسخ گویان پسرها متعلق است به گروه سنی 16 سال و برای دخترها 15 سال است.

جدول4-1-1-3: توزیع فراوانی گروه های سنی بر حسب جنسیت
سن به تفکیک جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
پسر

15سال
34
9/17
9/17
9/17

16سال
82
2/43
2/43
1/61

17سال
66
7/34
7/34
8/95

18سال
8
2/4
2/4
100

جمع
190
100
100

دختر

15سال
67
4/35
4/35
4/35

16سال
40
2/21
2/21
6/56

17سال
61
3/32
3/32
9/88

18سال
21
1/11
1/11
100

جمع
189
100

شکل 4-1-1-3: نمودار ستونی خوشه ای گروه های سنی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت

4-1-2- نتایج مربوط به نظرهای پاسخ گویان
متغیرهای پژوهش حاضر پیرامون سواد رسانه ای و سبک زندگی است که هر یک با استفاده از چندین گویه در پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفته است. در این قسمت به توصیف هر یک از این متغیر ها در پرسش نامه ای که توسط نمونه مورد مطالعه تکمیل شده است، پرداخته می شود.
برای ساختن متغیرها از گویه ها ابتدا به روش جمع گیری, گویه ها compute شدند و سپس از طریق فرمول زیر شاخص نهایی ساخته شد:

S = {(x – min ) / (max – min )}*100

S : نمره متغیر در مقیاس جدید
X: نمره متغیر در مقیاس قبلی
Min: کمترین نمره متغیر در مقیاس قبلی
Max: بیشترین نمره متغیر در مقیاس قبلی

برتری این روش compute در این است که دامنه متغیر ساخته شده بین صفر تا 100 بوده و این امر توصیف آماره ها را راحت تر می کند.

4-1-2-1- سواد رسانه ای
سواد رسانه ای نمونه مورد مطالعه در پنج بعد سنجیده شد که در ادامه تک تک ابعاد مورد توصیف قرار می گیرند.

4-1-2-1- الف- درک محتوای پیام های رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.
جدول4-1-2-1- الف: توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های درک محتوای پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
در انتخاب روزنامه به نحوه تولید اخبار و گزارش های آن روزنامه اهمیت می دهم
2/22
36
5/9

3/5
27
21/3
53/1
2
قدرت تشخیص محتوای پیام بازی های رایانه ای را دارم
8/43
9/35
6/6
1/6
7/7
02/4
19/1
3
هنگام تماشای فیلم سینمایی متوجه سانسورها می شوم
1/73
4/17
4
4/3
1/2
56/4
88/0
4
پس از تماشای یک برنامه ماهواره ای پیرامون نحوه برنامه ریزی آن شبکه جهت تهیه آن برنامه فکر می کنم
8/18
35
18
3/10
8/17
56/4
88/0
برای توصیف درک محتوای پیام رسانه ای در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده اند. بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- الف-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر درک محتوای پیام های رسانه ای
توصیف: با توجه به جدول زیر میانگین درک محتوای پیام رسانه ای نمونه مورد مطالعه 18/69 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت درک م
حتوای پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطح قابل قبول قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است که در بخش نتایج تحلیلی این امر مورد مداقه قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که درک محتوای پیام های رسانه ای اکثریت نمونه مورد مطالعه بالاست.

جدول4-1-2-1- الف-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی درک محتوای پیام های رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
18/69
میانه
75/68
نما
25/81
انحراف معیار
67/16
ضریب چولگی
71/0-
ضریب کشیدگی
328/0
دامنه تغییرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در