پایان نامه با موضوع یادگیری الکترونیک

واقعی مجازی، باشند (کلارک و مایر ،2008 ص168).

چندرسانهای
استفاده از رسانه های مختلف مانندصدا، ویدئو، انیمیشن، متن و غیره در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را چندرسانهای گویند که در مقابل برنامههای صرفا متنی به کار میرود(ولایتی و موسی رمضانی،1391، ص63).
چندرسانهای آموزشی

چندرسانهای آموزشی عبارت است از ارتباط با بهره گرفتن از کلمات و تصاویری که منجر به اشاعه یادگیری می شود (مایر،2007ترجمه موسوی،1384 ص 25).
یادگیری
یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته میشود و نمیتوان آن را با حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی یا مصرف دارو ها پدید میآید نسبت داد(سیف، 1388،ص28).
یادداری
یادداری نتیجه تحریک، تجربه یا پاسخی که اثری از خود به جا میگذارد و میتوان برای تعدیل پاسخ یا تجربهی آینده از آن استفاده کرد (شعاری نژاد،1375،ص379).
انگیزه
انگیزه عبارت است از فرایندهایی که به رفتار آدمی انرژی داده آن را هدایت کرده، نگه میدارد .در واقع رفتار برانگیخته رفتاری است نیرومند، جهت دار و پایدار(بیابان گرد 1384ص404).
انگیزه ی یادگیری
“انگیزه یادگیری می تواند به عنوان شوق ویژهی یادگیرنده برای یادگیری محتویات برنامهی آموزشی تعریف میشود” ( چنگ و هو ، 2001 ص2).
تعریف عملیاتی
یادگیری
در این پژوهش منظور از یادگیری نمرهای است که دانشآموزان در آزمون درس جغرافیای سال سوم بر اساس تفاضل نمره ی پیشآزمون و پسآزمون کسب کردند.
یادداری
نمرهای که دانشآموزان در آزمون یادداری بعد از سه هفته از اجرای آموزش کسب کردند.
انگیزهی یادگیری
در این پژوهش منظور از انگیزهی یادگیری نمره ای است که دانشآموزان پس از اجرای پرسشنامه انگیزه یادگیری کسب کردند.
پرسشنامه انگیزه یادگیری
این پرسشنامه توسط توان ،چین و شی10 در سال 2005 طراحی شده است پرسشنامه فوق 35 عبارت دارد و در مقیاس لیکرت 5 درجهای طراحی شده است و شامل مقیاس خود کارامدی، راهبردهای یادگیری فعال ،ارزشمندی یادگیری، هدف عملکرد، هدف موفقیت و برانگیزانندگی محیط یادگیری میباشد .
چندرسانهای آموزشی
در این پژوهش منظور از چندرسانهای آموزشی نرم افزار تولید و طراحی شده توسط پژوهشگر است. این نرم افزار به دو صورت طراحی و تولید خواهد شد. محتوای هر دو نرم افزار تولید شده از نظر تصاویر ،متن ،و .. . یکسان بود. اما در یک نرم افزار از عامل آموزشی متحرک استفاده شد و در نرمافزار دیگراز عامل آموزشی متحرک استفاده نشد. عامل آموزشی متحرک بر اساس فاکتورهایی همچون صدا وحرکات طراحی و تولید شد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
علوم انسای روح دانش است، باید در علوم انسانی اجتهاد کنیم، نباید مقلد باشیم (مقام معظم رهبری).
در دهه های اخیر رویکرهای سنتی یادگیری با ظهور تکنولوژیهای جدید همچون چندرسانهایها، فرارسانهها و ارتباطات از راه دور دستخوش تغیییرات شده است به گونهای که این عوامل مدام تدریس و یادگیری را دچار تحولوتغییر نمودهاند. اینترنت باعث شده است که تدریس و یادگیری در معرض حجم گستردهای از اطلاعات قرارگیرد. یادگیری الکترونیکی یکی از پدیده های دنیای مدرن است که در عصر اطلاعات و درجامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و در تاریخچه کوتاهمدت خود از سرعت گسترش قابل ملاحظهای برخوردار بوده است. یادگیری الکترونیکی به عنوان امکانی عالی در خدمت نظام آموزشی به ویژه آموزش عالی در جامعه ما (ایران) نیازمند درکی عمیق و درست از آن و نیز برنامه ریزی جامع با توجه به بسترها و زیر ساختهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی به منظور پیادهسازی و بومیسازی است.
تحولات در عرصه فناوری، گستره آموزش را نیز تحت تاثیر قراردادهاست و موجب تغییرات بسیاری در آن زمینه شدهاست گرچه بسیاری از این تغییرات هنوز جنبه فکری و فلسفی خود را طی میکند اما بعضی از این تغییرات با قدرت هرچه بیشتر در راه هستند. این تغییرات و روندها را میتوان به سه بخش تقسیم کرد .
اولین بخش مربوط به فعالیت های زیر بنایی و پایه میشود.
دومین بخش مربوط به روندی است که متکی به این فناوریهای زیربنایی است.
سومین بخش با روندهای مبتنی بر این روندهای سروکار دارد(هورتون، 1384،ص661).
مالتی مدیا، وب، اینترنت، اطلاعات online، و E-learning ،بستگی به کامپیوتر و فناوریهای شبکه دارند . پیشرفت در این فناوری های زیر بنایی موجب قدرتمند تر شدن E-learning و کاهش هزینه ها میشود. از سویی تولیدات تکنولوژی زیربنایی منجر به روندهای تکنولوژی شدهاست . تعدادی از این روندها به طور خاصی برای توسعه E-learning در آینده حائز اهمیت هستند.
الف) مبانی نظری پژوهش
یادگیری الکترونیکی
تعاریف یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی این فرصت را برای فراگیران فراهم میکند تا در مواردی مانند شرکت در یادگیری، روش بکارگیری ابزار، زمان لازم برای یادگیری، میزان و سطح یادگیری، محل یادگیری و فرد یاددهنده تصمیم بگیرند (کدیور،1388) و به این دلایل انگیزه بالایی برای یادگیری دارند.
تحقیقات نشان دادهاند که یادگیری این افراد پایداری و تداوم بیشتری دارند و فرایند یادگیری مسئولیت پذیرترند، زیرا بر سرعت یادگیری خود کنترل و نظارت دارند و از همه مهمتر اینکه با بهره گرفتن از فناوریها مهارت های لازم برای دسترسی، پردازش اطلاعات مورد نیاز برای مقصود و هدف خاصی بهره مند میشوند (زمانی، سعیدی و عابدی، 1390).
کلارک و مایر در 2003 یادگیری الکترونیکی را به عنوان آموزش ارائه شده از طریق دیسک نوری، اینترنت یا اینترانت با ویژگی های زیر تعریف میکنند:
گنجاندن محتوای مرتبط با هدف یادگیری
استفاده ار تعامل مانند کاربرد مثال و تمرین برای کمک به یادگیری
استفاده از عناصر رسانهای مانند واژه ها
ایجاد دانش نو و مهارتهای مرتبط در واقع e در E- learning به چگونگی انجام یادگیری (شکلی که مطالب ذخیره میشوند) اشاره دارد .حرف learning در ترکیب E- learning اشاره به ماهیت (محتوا و راه های که به مردم در یادگیری کمک میکند)اشاره دارد و چرا یادگیری به علت کار(دستیابی به هدفهای فردی و سازمانی)اشاره میکند.
یادگیری الکترونیکی عبارتنداز استفاده از فناوری شبکه، برای طراحی، تولید، انتخاب، اداره و توسعهی الکترونیکی (الیوت میسی به نقل از بابایی،1389) فناوری، یادگیری الکترونیکی را به وجود نمیآورد بلکه این انسانها هستند که با کاوش در مفروضات زندگی افراد فناوری را به وجود میآورند. به طور عام یادگیری الکترونیکی را میتوان چنین تعریف کرد: هرگونه استفاده از فناوریهای وب و اینترنت برای آفرینش تجارب آموزشی، البته چنین تعریفی کاملا گسترده و باز است و کمک چندانی برای انتخاب ابزارهای مورد نیاز یک پروژه نمیکند (ویلیام هورتون وکاترین هورتون،1384)
هدف از learner –led تحویل و توزیع تجارب آموزشی بسیار موثر به هر کدام از فراگیران است و به این نوع یادگیریStandalone E-learning یا self-direct E- learning نیز گویند. مندرجات آن میتواند متشکل از صفحات وب، نمایشهای مالتی مدیاو سایر تجارب یادگیری تعاملی باشد که در یک سِرور قرار دارد و از آنها نگهداری میشود. یادگیری الکترونیکی زائیده چرخه تحولات سریع و رو به گسترش تکنولوژیهای نوین به مفهوم واقعی آن است. چرا که تکنولوژی قبل از بُعد سختافزاری، نمود نرم افزاری دارد .
یادگیری الکترونیکی از منظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه ساختنگرایانه و مشارکتی است و به عقیده متخصصین مهمترین تکنولوژی است که میتواند رویکردهای جدید آموزش و تدریس را مورد حمایت قراردهد. یادگیری الکترونیکی روش های تدریس و یادگیری سنتی را متحولکرده و در تکمیل و توسعه آن نقش بهسزایی را داشته است. با پذیرش اینکه «تعامل» نقش اساسی و مهمی در فرایند تدریس و یادگیری دارد، یادگیری الکترونیکی با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوظهور، تعاملات گستردهای را جهت دسترسی به اطلاعات وسیع به روز و نیز بر قراری انواع ارتباط فراهم میسازد. تا کنون تعاریف مختلفی از یادگیری الکترونیکی ارائه شده است. برخی از این تعاریف عبارتند از :
“یادگیریالکترونیکی از نظر« بلوک » با یادگیری اطلاق میشود که از طریق اینترنت صورت میگیرد. از نظر« مازی»یادگیریالکترونیکی، فناوری شبکه را برای طراحی، انتخاب، اداره و توسعه آموزش به کار میبرد. ازنظر «نیکولز»(2003)یادگیری الکترونیکی بهرهگیری از ابزارهای تکنولوژی گوناگون است که مبتنی بر «وب» بوده یا توسط آن منتشر میگردد و در خدمت اهداف آموزشی هستند. به عقیده «کراس» که خیلیها وی را به عنوان مخترع واژۀ یادگیری الکترونیکی میدانند، یادگیری الکترونیکی را دارای شش نشانه زیر می داند:
1.یادگیری الکترونیکی توسط اینترنت صورت میگیرد .
2.یادگیری الکترونیکی با جدیدترین اطلاعات همراه است .
3.یادگیری الکترونیکی میتواند مجموعهای از روش های آموزشی را در بر داشته باشد .
4.یادگیری الکترونیکی مبتنی بر یادگیری به وسیله تلاش و کوشش توسط خود فراگیر با بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید است .
5.یادگیری الکترونیکی قابلیت انجام فرایندهای اداری از قبیل ثبت نامها پرداخت شهریه، نظارت بر روند اجرای فعالیت های دانشجو، تدریس و نظارت و اجرای ارزشیابی از راه دور را فراهم میسازد .
6.یادگیری الکترونیکی فراگیر محور است و به ویژگیهای فردی فراگیران توجه میشود”(به نقل ازگریسون و آندرسون،ترجمه زارعی و موحد، 1384،ص2).
از نظر گریسون و اندرسون (2003)یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطلاق میگردد که در محیط شبکه و اینترنت و در یک ساخت رسمی به قوع میپیوندد که در آن مجموعهای از تکنولوژیهای چندرسانهای، فرارسانهای و ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته میشود.
در هر حال یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطلاق میشود که در محیط شبکه به وقوع میپیوندد و در آن مجموعهای از تکنولوژیهای روز همچون چندرسانهایها، فرارسانهایها و ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته میشود .
درواقع اینترنت محور اساسی تحولی است که یادگیری الکترونیکی را به وجود آورده است این نوع یادگیری در محیط اینترنت صورت گرفته و از طریق استفاده از تکنولوژیهای شبکه، ابزارهای الکترونیکی و ارتباطات شبکهای تسهیل میشود. ویژگی اصلی و اساسی یادگیری الکترونیکی، ورای دسترسی آسان به اطلاعات، ویژگی ارتباطی و تعاملی آن است .
در راستای رسیدن به یادگیری الکترونیکی مشکل اصلی دسترسی به اطلاعات نیست چرا که ما بیشتر از آنچه تصور کنیم باحجم اطلاعات روبرو هستیم. آنچه در حال حاضر ضرورت آن احساس میشود و یادگیری الکترونیکی به ما ارائه میکند، روشهایی بهتر برای پردازش، معنا بخشی به اطلاعات و خلق مجدد آنها است به گونهای که بتوان این اطلاعات را تبدیل و به عرصه دانش بشری وارد کرد. این چالش تنها نوعی معضل در زمینه تکنولوژی نیست بلکه یک مساله اجتماعی بوده و نیازمند راه حلی آموزشی است.
وزارت آموزش و پرورش آمریکا یادگیری الکترونیکی را با دامنهی وسیع تعریف میکند که در سال 2003 منتشر شد: اگر فردی در مسیر یادگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند در حال استفاده از یادگیری الکترونیکی است (سیکر، 1390، ص57).
وزارت آموزش و پرورش انگلستان بیان میکند یادگیری الکترونیکی توانایی تغییر مسیر یادگیری ما را دارد و یادگیری با کیفیت و قابل دسترس را برای هر فردی فراهم میکند تا اینکه هر یادگیرندهای بتواند به تمام پتانسیل خود دست یابد (همان).
اپلمنز (2002)در مقاله یادگیری الکترونیکی خود ،توسعه آموزش الکترونیکی را در چهار مرحله معین طبقه بندی کرده است، شامل :
محیط یادگیری معلم – محور (قبل از 1983)
محیط چند رسانه ای (1993-1984)
موج اول یادگیری الکترونیکی (1999-1994)
موج دوم یادگیری الکترونیکی (2000-… )
و این پیشرفتهایی که در یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است بر اساس پیشرفت در فناوریها به ویژه پیشرفت در اینترنت صورت گرفتهاند.
یادگیری الکترنیکی پیوستگی عمیقی با پیشرفت یادگیری از راه دور دارد و یکی از جذابیتهای اصلی آن امکان دستیابی برای یاگیرندگان در هر زمان و مکان است (اپلمنز ،2002به نقل ازویلیام هورتون و کاترین هورتون،1384،ص94).
“آموزش الکترونیکی استفاده از اینترنت برای یادگیری است که از ارتباط اینترنتی مرورگر ب در هر زمان و مکان می توان به این مقصود دست یافت.آموزش الکترونیکی نوع جدیدی از آموزش است که در آن نیازی به حضور دانشآموز در کلاس درس برنامه ریزی شده نیست. درواقع یک محیط آموزشمجازی در شبکه است”(مومنیراد ، 1392 ، ص120).
انواع یادگیری الکترونیکی
“نگاش و همکاران(2008)با الهام از دیدگاه فلاش در یک مقاله ای شش سته بندی برای یادگیری الکترونیکی ارائه کردند:و تفاوت و شباهت های آن را مورد دسته بندی قرار دادند.این شش دسته عبارتند از:” (به نقل از نظام اسلامی ،1390)
1- یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی (از نوع چهره به چهره)
2- یادگیری الکترونیکی بدون فیزیکی و با ارتباط الکترونیکی(از نوع خودآموزی)
3- یادگیری الکترونیکی بدون فیزیکی و با ارتباط الکترونیکی(از نوع غیر همزمان)
4- یادگیری الکترونیکی با حضور مجازی و با ارتباط الکترونیکی(از نوع همزمان)
5- یادگیری الکترونیکی با حضور گاهگاهی و با ارتباط الکترونیکی(ترکیبی/ دوگانه ،از نوع غیر همزمان)
6- یادگیری الکترونیکی با حضور گاهگاهی و با ارتباط الکترونیکی(ترکیبی/ دوگانه ،از نوع همزمان)
بر مبنای یک تقسیم بندی کلی یادگیری الکترونیکی در دو سطح online و offline صورت می پذیرد.
یادگیری الکترونیکی به صورت online
بر کلیه برنامه ها و فعالیت ها و خدمات آموزشی ک از طریق شبکه به صورت دائم در دسترس است و یا اینکه روی خط بدون وقفه ارائه میگردد آموزش onlineگویند.به عبارت دیگر آموزش بر خط به آن دسته از آموزش های از راه دور گفته میشود که به وسیله مجموعهی وسیعی از نرمافزارهای کاربردی و رش های مبتنی بر آموزش فناوری، شامل آموزش رایانه ای، اینترنت،…و مدرسه و کلاس و دانشگاه های مجازی صورت میگیرد .
یادگیری الکترونیکی به صورت offline
بخشی از آموزشهای الکترونیکی که بر وب، استفاده از شبکه و یا تولید سیدیهای آموزش صورت میگیرد را آموزش offlineگویند. از ویژگیهای این نوع از آموزش ،آموزش خود کار و خودآموز بدون تعامل مستمر و دائم با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی همچون تالارهای گفتگو می باشد (عبادی، 1383).
یادگیری الکترونیکی را میتوان به طور همزمان و غیرهمزمان نیز تقسیمبندی کرد:
یادگیری الکترونیکی غیر همزمان
این نوع یادگیری برای یادگیرندگانی که به طور خود آموز مطالعه میکنند طراحی شده است .
یادگیری الکترونیکی همزمان
این نوع از یاگیری از نمونه های جدید یادگیری الکترونیکی است که کلاس مجازی نیز نامیده میشود این نوع یادگیری همزمان و هماهنگ از طریق آموزشهایی توسط مربی در زمانهای مشخص صورت میپذیرد(کلارک و مایر،2008).
در جایی دیگر یادگیری الکترونیکی را به طور همزمان و ناهمزمان تقسیم بندی کردهاند:
یادگیری الکترونیکی همزمان
منظور نوعی از یادگیری الکترونیکی است که افراد در آن به صورت زنده و همزمان میتوانند با هم تعامل داشته باشند و به صورت چهره به چهره (منتهی از طریق شبکه رایانه شخصی)با هم به تبادل افکار، نقطه نظرات و یا اطلاعات بپردازند.
یادگیری الکترونیکی ناهمزمان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوعی دیگر از یادگیری الکترونیکی است که در آن زمان و مکان مشخص مطرح نیست و افراد در هر زمان و مکانی که بخواهند می تواند وارد شبکه شود و به تبادل اطلاعات بپردازند (رضوی، 1390).
با این وجود، نظر به اینکه رایانه ها در گذشته چگونه در فرایند یادگیری مورد استفاده قرار گرفتند به درک و فهم آموزش برخط کمک چندانی نمیکند استفاده از رایانه به حدود چهار دههی بیش برمیگردد و معمولا از آن به عنوان آموزش به کمک رایانه CAIو یا آموزش مبتنی بر رایانه CBIیاد میکنن