پایان نامه با موضوع پردازش شناختی-متن کامل

معمولا از زندگی واقعی گرفته میشوند (کریستوف استران ،1995به نقل از استانا،2009).
تصاویر ویدئویی:ازآنجا که تصاویر گرافیکی قادر به نمایش حرکات پیچیده نمیباشند برای نمایش اینگونه حرکات از فیلم های ویدئویی دیجیتال استفاده میشود (اسلامی، پاکدل و پرندک،1381).
تصاویر ویدئویی مثل انیمیشن یک مولفهی کلیدی در چندرسانهایهای آموزشی است و وقتی در دوره الکترونیکی قرارداده میشوند علاقه و لذت یادگیرندگان را افزایش میدهند. ظرفیت تجسمی ویدئو، قدرتمند است و وقتی که مفاهیم بسیار پیچیده است میتوان از تصاویر ویدئویی برای گیراتر کردن مفاهیم استفاده کرد.ویدئو ترجیحا باید به عنوان مکمل اطلاعات متنی به کار برده شود و نمونه های خوبی از موضوعات و مفاهیم متنی میتوانند باشند. اگر تصویر ویدئویی با بقیهی اطلاعات روی صفحه مرتبط باشد و بیش از اندازه نباشد میتواند علاقه را برانگیزاند.
یکی از دلایل برای استفاده از تصاویر ویدئویی، قابلیت فراخوانی واکنش هیجانی و احساسی افراد است یک چنین واکنشی میتواند مشوق انگیزشی نیرومندی باشد(استانا،2009).
ویدئو مانند دیگر رسانهای آموزشی میتواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد با اینکه امکان یادگیری کیفی، دستیابی به تخصصها و مهارتهای موجود در سطح جهان برای یادگیرندگان از راه دور، آموزش مفاهیم انتزاعی، ناآشنا و وقتگیر و مواردی که خطرناکاند را فراهم میکنند (آندرسون و آلومی ترجمه زمانی و عظیمی ،1385) ولی باید مشکلاتی چون بزرگ بودن فایلهای ویدئوهای دیجیتال را نسبت به فایلهای صوت و متن به آن اضافه کرد (اسلامی، پاکدل و پرندک، 1381).
از سویی تولید تصاویر ویدئویی آسان نیست و اگر قرار است تصاویر ویدئویی در سطح گستردهای استفاده و پخش شوند منابع زیادی مورد نیاز است. تصاویر ویدئویی که برای نمایش در رایانهها تولید میشوند تا حدودی متفاوتاند و وضوح پایینی دارند (حداد و دراکسلر،2001 ترجمه سرکارآرانی و مقدم ،1384).
“یکی از نکات مهم در چندرسانهایهای آموزشی علاوه بر تعامل ویژگی همافزایی مواد و رسانه های موجود در چندرسانهای است. به بیان دیگر چندرسانهای به مراتب بهتر از دیگر ابزارهای مجزا و رسانه های جدا از هم عمل میکنند”(رضوی،1392)
نکات مهم در طراحی انیمیشن آموزشی
انیمسشن باید با گفتار همراه باشد
بازخورد ارائه دهد و از بازخورد به گونه ای استفاده شود که خودآموز باشد.
برای کاربران سنین کم از انیمیشن استفاده کنید چون پیچیدگی بار شناختی را کاهش میدهد
نقاط طلایی صفحه نمایش را به انیمیشن اختصاص دهید .
حداقل امکان به جای متن از گفتار استفاده کنید.
با در نظر گرفتن موارد مختلف از تخیل استفاده کنید مثلا کاشت بذر از زبان درخت
خصوصیات کاربرد انیمیشن در آموزش
انعطافپذیری انیمیشن، موضوعات مختلف را میتوان در قالب انیمیشن نمایش داد.
افزایش انگیزش و کاستن از خستگی کاربران
ارائه موضوعات با حرکتهای گوناگون و نگرشهای متنوع
تعاملی بودن و درگیر کردن مخاطب
دلایل استفاده از چندرسانهای در آموزش
چری (2002به نقل از قره باغی ،1389) موارد زیر را دلیل مناسبی برای استفاده از چندرسانهای میداند:
منجر به مشارکت یادگیرندگان در فعالیتها میشود.
همهی مهارتهای زبانی اعم از خواندن، نوشتن و گوشدادن وصحبتکردن در سمت وسوی زمینه های مربوط به برنامه تحصیلی را در خود میگنجاند. مهارتهای همکاری را در یادگیرندگان ایجاد میکند.
دلایل واقعی برای خواندن نوشتن و اصلاح ارتباطات را فراهم میکند مخاطبین فرای معلم و کلاس به یادگیرندگان تخصیص میدهد.
یادگیرندگان را وادار میسازد که منابع را تجزیهوتحلیل کنند و با روش های جدید فکر کنند.
به معلم جهت نگاه جدید به یادگیرندگان، کلاسها و درسها کمک میکند که منجر به گرفتن بازخورد و تجدیدنظر در راهبردهای تدریس خواهد شد .
پروژهی چندرسانهای به تفکر سطح بالا و مهارت حل مساله نیاز دارند این پروژه ها تفکر غیرخطی را ارتقاء می دهند و یادگیرندگان را برای درخشش در کلاس درس متفاوت میسازند.
پروژه های چندرسانهای نقش معلم را از سخنران و مرجع اقتدار در کلاس درس به مربی و تسهیلکننده تغییر میدهند آنها کلاس یادگیرنده محور ایجاد میکنند.
سواد فراگیران را بالا برده و مهارت ارتباطی فناوری محور که برای کار در عرصه حاضر و آینده لازم خواهد بود را ایجاد میکند. چندرسانهای به معلم اجازه میدهد هوش چندگانه و سبکهای یادگیری و کلاس درس را شناسایی کند.
چندرسانهای دامنهای از منابع و روشها را به کار میگیرد تا یادگیرندگان بهتر یاد بگیرند.
کلیات طراحی در چندرسانهایهای آموزشی
(لکسل 2000 به نقل از قره باغی ، 1389 )معتقد است در فرایند طراحی چندرسانهای لازم است موارد زیر به کار رود:
1- سادگی : صفحه نمایش چندرسانهای باید قابل خواندن و قابل دسترسی باشد.
2- تعادل : از عناصر مختلف رسانهای و صدا و متن و تصویر زیاد از حد استفاده نشود.
3- هماهنگی : رنگ و ساختار شکل در صفحه تناسب داشته باشند.
4- مسیر یابی درست : جهت استفاده درست از کلیدها، اطلاعات لازم در مورد آنها به کار برده شود.
یادگیری چندرسانهای
نظریه شناختی یادگیری چندرسانهای
طراحی محیط چندرسانهای در داخل اینترنت و چه در داخل سیدیها باید بر اساس اصول و استانداردهای علمی باشند و این اصول مبتنی بر اصل پردازش اطلاعات توسط انسانها است (کلارک و مایر، 2008).ما بر آنیم که پیامهای چندرسانهای را مطابق با ساختار ذهنی انسان طراحی کنیم و به دنبال این امر سه نظریهی شناختی یادگیری که چندرسانهای برآن استوار است را مورد بررسی قرار میدهیم(مورنو و مایر ،2000) .
1.نظریهی رمزگذاری دوگانه
براساس مدل رایج حافظهی فعال، ظرفیت حافظه ی فعال بین دو کانال شنیداری و دیداری توزیع شده است برای مثال در سطح فرضیهی مجزا پیشنهاد شده است فرض بر پردازش مستقل مواد کلامی ارائه شده شنیداری و دیداری در حافظهی فعال است. نظریه رمزگذاری دوگانهی پیشنهاد میکند که اطلاعات میتوانند کدگذاری، ذخیره شوند و از دو سیستم متفاوت (یکی برای اطلاعات کلامی و دیگری برای اطلاعات تصویری) بازیابی شوند. برای مثال در حافظه فعال این سیستمها به عنوان حلقهی صوتی و دفتر طراح مشخص شده بودند حلقه صوتی اطلاعات را پردازش میکند در حالی که دفتر فضایی طراحی دیداری به اطلاعات دیداری مثل نمودارها و تصاویر رسیدگی میکند.
2.نظریهی بارشناختی
این نظریه یک نظریه طراحی آموزشی است که کاهش بارشناختی را دنبال میکندحافظه فعال فقط میتواند مقدار محدودی از اطلاعات جدید را پردازش کند اگر وظیفه ی یادگیری خیلی پیچیده باشد میتواند یک بار اضافی را نتیجه دهد. این فرض اصلی در رویکرد بارشناختی است.
3.نظریهی یادگیری ساختنگرایی
ساختنگرایان یادگیری را به طور فعال در نظر میگیرند دانش از بیرون و از فرد دیگری دریافت نمیشود بلکه دانش همان تفسیرها و پردازشهای درونی یادگیرنده است. یادگیرنده در مرکز یادگیری است و استاد نقش راهنما و تسهیل کننده را بازی میکند. باید به یادگیرنده اجازه داده شود تا دانش را بسازد (آندرسون و الومی ترجمه عظیمی و زمانی ،1385).
یکی از تاکیدهای عمدهی ساختنگرایان یادگیری موقتی است که یادگیرنده را زمینهای، درنظر میگیرد. اگر اطلاعات به گونهای باشد که در بسیاری از زمینه ها کاربرد داشته باشد بنابراین باید از راهبردهایی استفاده شود که یادگیری چندرسانهای را ارتقاء دهد تا مطمئن شویم یادگیرندگان میتوانند اطلاعات را در سطح وسیعی به کار ببرند باید در آموزش از فعالیت یادگیری استفاده کرد که به یادگیرنده اجازه دریافت اطلاعات و کاربرد آن را در موقعیت و زمینه بدهد(آندرسون و الومی ترجمه عظیمی و زمانی ،1385)
فرضیه های اساسی درباره ی نظریه شناختی یادگیری چندرسانهای
نظریه شناختی یادگیری چندرسانهای بر مبنای ظرفیت محدود حافظه فعال و نظریه کانال دوگانه، بیانگر آن است که اطلاعات کانال شنیداری و یا کانال دیداری و یا هر دو کانال، وارد حافظه فعال میشود.به طور کلی فرضیه های اساسی درباره نظریه شناختی یادگیری چندرسانهای به شرح زیر است :
فرضیه کانال دوگانه
فرضیه کانال دوگانه عبارتنداز اینکه انسانها برای پردازش اطلاعاتی که به شکل مواد دیداری و شنیداری ارائه شده، کانال جداگانه و مجزایی را در اختیار دارند. مفهوم پردازش اطلاعات در کانال مجزا، در روانشناسی شناختی تاریخچهای طولانی دارد و اخیراً همبستگی نزدیکی با نظریه رمزگذاری دو گانه پایویو و مدل حافظه بدلی دارد.
فرضیه ظرفیت محدود
فرضیه ظرفیت محدود حاکی از این است که انسانها میزان اطلاعاتی را که میتوانند در هر کانال و در یک زمان واحد پردازش کنند دارای محدودیت هستند. زمانی که یک تصویر و یا انیمیشن نمایش داده میشود، یادگیرنده تنها قادر است مقدار کمی از تصاویر را در حافظه فعال خود در یک زمان نگهداری کند (مایر ،ترجمه موسوی،1384).
فرضیه پردازش فعال
فرضیه پردازش فعال عبارتند از اینکه انسانها در پردازش شناختی برای ایجاد یک بازنمایی منسجم و قابل فهم از تجارب خود به صورت فعالانه درگیر میشوند. این پردازش شناختی فعال شامل: توجه کردن، سازماندهی اطلاعات وارد شده ،یکپارچه سازی اطلاعات وارد شده با سایر دانشها میباشد. به طور خلاصه، انسانها پردازشگرانی فعال هستند که به دنبال معنا و مفهوم بخشیدن به نمایشهای چندرسانهای هستند. این برداشت از انسانها به عنوان پردازشگرانی فعال با برداشت معمول از انسانها به عنوان پردازشگرانی منفعل که به دنبال افزودن اطلاعات زیاد به حافظه خود تا حد امکان هستند در تضاد است طراحان آموزشی به هنگام طراحی مواد آموزشی باید متوجه ارتباط میان حافظه کوتاهمدت (که حافظه فعال نیز نامیده میشود و حافظه بلندمدت در مغز انسان باشند(مایر ،ترجمه موسوی،1384).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه انتقال
دانش و مهارتهای جدید باید در هنگام عمکلرد از حافظهی بلندمدت بازیابی گردند(کلارک و مایر،2008، ص 36)
شکل (2-2) نظریۀ شناختی یادگیری چند رسانه ای (کلارک و مایر ،2008)
فرایندهای شناختی در یادگیری چندرسانه ای
1.انتخاب کلمات و تصاویر: گام اول ،توجه به کلمات و تصاویر مرتبط به هم است که در مواد آموزشی ارائه شدهاند .
2.سازماندهی کلمات و تصاویر: گام دوم، سازماندهی ذهنی تصاویر و کلمات انتخاب شده در بازنماییهای کلامی و تصویری منسجم است .
3.تلفیق: گام سوم و نهایی،تلفیق بازنماییهای کلامی و تصویری با یکدیگر و با دانسته های قبلی (کلارک و مایر ،2008)است .
وقتی که پپامهای چندرسانهایهای آموزشی بهگونهای طراحی شود که مطابق با کارکردهای ذهن انسان و اصول مبتنی بر پژوهشها باشند یادگیری معنیدار را که در گرو فرایندهای شناختی فعال دانشآموز است را در پی خواهد داشت.
یادگیرندگان با برای پردازش محتوای آموزشی که به آنها ارائه میشود، ممکن است که با سه نوع پردازش شناختی روبرو شوند. با توجه به اینکه ظرفیت حافظه فعال از محدودیت برخوردار است، طراحان آموزشی به این سه نوع پردازش شناختی توجه میکنند و مطابق هر یک با آن برخورد مینمایند :
1.پردازش بیرونی :پردازش شناختی است که از یادگیری محتوای آموزشی هیچ گونه حمایتی را به عمل نمی آورد و به واسطهی طراحیآموزشی ضعیف به وجود آمده است .
2.پردازش اساسی :پردازش شناختی است که بازنمایی ذهنی محتوای آموزشی را مدنظر خود قرارمیدهد(عمدتا شامل انتخاب و عناصر مواد آموزشی و مرتبط ساختن آنها با یکدیگر )و از پیچیدگیهای ذاتی محتوای آموزشی نشات میگیرد .
3.پردازش زایشی:پردازش شناختی است که درک و فهم عمیقتر از مواد آموزشی را مدنظر قرار میدهد (عمدتا شامل سازماندهی و تلفیق)و از انگیزه یادگیرنده برای یادگیری بهتر نشات میگیرد (کلارک و مایر ،2008)
طراحان آموزشی باید محتوا و مواد آموزشیای را به وجود آورند که پردازش شناخت بیرونی را به حداقل برساند، پردازش شناخت اساسی را مدیریت کند و پردازش شناخت زایشی را به حداکثر برساند .
اصول طراحی یادگیری چند رسانها ی
اصولی برای مدیریت کردن پردازش های درونی ذهن
اصل چند رسانه ای
به منظور رعایت این اصل میبایست کلمات و تصاویر در بخشهای مختلف نرمافزار چندرسانهای آموزشی وجد داشته باشد. کلمات شامل متون چاپی و متون گفتاری و تصاویر شامل: فیلم انیمیشن و تصاویر گرافیکی میباشد براساس این امر تلفیق تصاویر و کلمات منجر به یادگیری بهتر دانشآموزان میشود و نمیتوان به تنهایی از تصاویر استفاده کرد چرا که هنگامی که تصاویر و کلمات در کنار هم ارائه میشوند فرصت ساختن مدلهای ذهنی تصویری کلامی و نیز ایجاد ارتباط میان آنها به وجود. زمانی که تنها کلمات ارائه میشوند دانش آموز فرصت ایجاد یک مدل ذهنی کلامی را دارد اما این احتمال کمتر وجود دارد که بتواند یک مدل ذهنی تصویری را ایجاد کند و ارتباطاتی را میان مدل های ذهنی تصویری و کلامی به وجود آورد.

اصل کانال های حسی
دانشآموزان از انیمیشن و بیان شفاهی بهتر از انیمیشن و متن روی صفحه مانیتور یاد میگیرند؛ به عبارت دیگر، دانش آموزان زمانی خوب یاد میگیرند که کلمات موجود در پیامهای چندرسانهای به جای متن چاپی به صورت گفتاری ارائه شود.
منطق نظری: زمانیکه تصاویر و کلمات هر دو به صورت دیداری ارائه میشود(همانند انیمیشن ومتن چاپی) ظرفیت کانال تصویری/ دیداری پر میشود ؛ در حالی که کانال کلامی/ شنیداری بدون استفاده میماند.زمانیکه کلمات بصورت شنیداری ارائه میشود آنها میتوانند در کانال کلامی/ شنیداری پردازش شوند، بدین ترتیب کانال تصویری/ دیداری، فقط برای پردازش تصاویر اختصاص پیدا میکند.
نظریه بنیادی وزیر بنایی اثر کانال های حسی، نظریه پردازش دو کانالی است؛ ایدهای که میگوید برای پردازش مواد ارائه شده دیداری و شنیداری کانالهای مجزایی وجود دارد. نظریه رمزگردانی دوگانه پایویو(1986) تا حدی تمایز مشابه ی را نشان میدهد. دومین نظریه زیربنایی اثر کانالهای حسی، فرضیه ظرفیت محدود می باشد- عقیدهای که میگوید هر کانال در مقدار پردازش دارای محدودیت است. بالاخره سومین نظریه زیر بنایی،یادگیری فعال است- عقیدهای که میگوید یادگیری معنادار زمانی رخ می دهد که یادگیرنده عمل انتخاب، سازماندهی ویکپارچهسازی دانش کسب شده را در هر کانال انجام دهد و این فرآیندها نیاز به ظرفیت شناختی دارند.
چه ارتباطی بین اثر شناختی درک فضایی و اثر کانال حسی وجود دارد
در اثر شناختی درک فضایی، ارائه متن وتصویر می تواند منجر به یادگیری معنادار شود. در حالی که در اثر کانال حسی،ارائه متن(نوشتاری) وتصاویر منجر به یادگیری ضعیفتر میشود.
اولاً اثر شناختی درک فضایی، محل قرارگیری متن نزدیک بخش مرتبط تصویری(یا انیمیشنی) را با قرارگیری متن دور از آن مقایسه میکند. برطبق نظریه یادگیری چندرسانهای قرارگیری متن نزدیک تصویری که آن را توضیح میدهد، شانس فراگیر را جهت ایجاد ارتباط ذهنی بین کلمات و تصاویر مرتبط؛ افزایش میدهد.دوماً اثر کانالهای حسی ارائه انیمیشن وبیان شفاهی را با ارائه انیمیشن ومتن ( چاپی) – هنگامی که متن دور از بخش انیمیشنی قرار دارد- مقایسه می نماید. به طور خلاصه، میزان اثر بخشی حافظه فعال میتواند با ارائه اطلاعات به صورت مخلوط(حالت شنیداری و دیداری) در مقایسه با حالت منفرد، افزایش مییابد.میتوانم نتیجهگیری کنم که بهترین راه برای ارائه کلمات وتصاویر متحرک در محیط مبتنی بر کامپیوتر با سرعت ارائه ثابت درقالب انیمیشن همراه با بیان شفاهی کوتاه میباشد.
اصل بخش بندی
زمانی که مطالب چندرسانهای به صورت بخشبندی ارائه می شوند نسبت به زمانی که به هم پیوسته هستند یادگیرندگان بهتر یاد خواهندگرفت.به منظور سادهتر کردن طالب پیچیده نمیتوان بسیاری از عناصر را حذف کرد چرا که صحت مطالب از بین خواهدرفت یادگیرندگان میتوانند با قطعه کردن مطاالب، پیچیدگی آنها را به سادگی حل کنند بنابراین میتواندر طراحی چندرسانهایهای دروس پیچیده، مطالب را به قسمتهای کوچکتر که قابل ارائه در یک زمان هستند تقسیم کرد (کلارک و مایر ،2008).
اصل پیش آزمون
زمانی که یادگیرندگان نام و ویژگی های